Ce vor vota consilierii locali din Constanța în următoarea ședință(734)


Consiliul local al municipiului Constanţa se reunește în şedinţă ordinară, joi, 28 august 2014, ora 12.00, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia.

Iată ordinea de zi:


1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 23.06.2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul II
pe anul 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 632/2008 privind acordarea de facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa unor categorii de pensionari ca măsură de protecţie socială;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
6. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus pentru susţinerea în anul 2014 a “Programului judeţean de prevenire şi reducere a mortalităţii ca urmare a infarctului miocardic acut(IMA)”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
7. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie – iunie 2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
8. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 actualizată privind venitul minim garantat;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-introducere teren din extravilan în intravilan în suprafaţă de 20 000 mp. şi construire imobile D+P+2E, teren proprietatea numiţilor Denisov Ana Maria şi Denisov Liviu, Şuta Cristian-Adelin, Arnăutu Gheorghe şi Arnăutu Mariana;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 464/2003 privind transportul de persoane/bunuri în regim de taxi;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de etică şi a Codului beneficiarului pentru Cantina de ajutor social Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de etică şi a Codului beneficiarului pentru Cantinei de ajutor social Palazu Mare;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
13.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 184/2013 privind înbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
14.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 244/2010 modificată prin HCL nr. 61/2011, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în municipiul Constanţa, str. Izvor nr. 27, în suprafaţă de 67,27 mp., în vederea desfăşurării activităţii medicale;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
17.Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanţa în faţa Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Constanţa în dosarul nr. 93/P/2013;
iniţiator: viceprimar Gabriel Stan
18.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui expert parte pentru expertiza tehnică judiciară dispusă în dosarul penal nr. 93/P/2013;
iniţiator: viceprimar Gabriel Stan
19.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.190/31.07.2013 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnicoedilitare aferente-Campusul Social Henri Coandă, str. Ştefăniţă Vodă(zona II)- modificată şi completată prin HCL nr. 223/18.09.2014;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21.Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa la HCL nr. 192/2013 privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în staţiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa completată prin HCL nr. 77/2013;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
25.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 din HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce urmează a fi concesionate către SC. RAJA S.A. Constanţa, modificată prin HCL nr. 113/2014;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
26.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei extrajudiciare dintre Primarul municipiul Constanţa, Consiliul local al municipiului Constanţa pe de o parte şi Stănculescu Dan Cătălin, Stănculescu Marcela, pe de altă parte;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
28.Proiect de hotărâre privind trecerea unei fântâni arteziene din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa în vederea casării şi scoaterea din funcţiune;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
29.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP asupra unor terenuri situate în Piaţa Griviţei din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
30.Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa a unui imobil situat în b-dul Ferdinand nr. 56;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului chiriei, a duratei şi modificării părţilor contractului nr. 111200/29.08.2013 pentru spaţiul cu destinaţia de arhivă din str. Plevnei nr. 4;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea înţelegerii de cooperare şi parteneriat între municipiul Constanţa - România şi oraşul Eskişehir - Turcia;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
33.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri