Replica oficială a CJ Constanța în cazul incompatibilității președintelui Nicușor Constantinescu(1249)


Referitor la comunicatul de presă emis azi de Agenția Națională de Integritate, privind incompatibilitatea Președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, biroul de presă al Consiliului Județean Constanța a emis un punct de vedere oficial, pe care îl reproducem în întregime mai jos:

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 161/2003:
„Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:
[…]
f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”.
Din analiza textului în discuție rezultă că prin raportare la situația din speță trebuie verificată îndeplinirea cumulativă a următoarelor împrejurări:
- dacă societatea comercială în discuție este una de interes local;
- dacă s-a acționat în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale.

Analizând actul constitutiv al SC RAJA SA rezultă următoarele caracteristici:
- societatea își are sediul principal în Constanța;
- printre acționari figurează nu numai unitatea administrativă în discuție ci și alte unități administrative, dar și județul Constanța;
- obiectul principal de activitate îl reprezintă „activitățile de operare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a cărui gestiune îi este delegată (”Serviciul”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite de respectivul contract”.
- Contractul de delegare a Gestiunii este potrivit definiției oferite de actul constitutiv „contract încheiat în formă scrisă prin care Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, Operatorul Regional S.C. RAJA S.A., în calitate de delegat, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta un serviciu de utilități publice sau, după caz, activități din componența acelui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităților furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe”;
- Actul de Reorganizare la care se trimite este Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 257 din data de 18 octombrie 2007 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 73/25.05.2007, societatea fiind succesoarea RAJAC;
- Judetul Constanta, dar si celelalte unitati admnistrative, au fost reprezentate in conformitate cu dispozitiile Legii nr.215/2001 ( art.101) in Adunarea Generala a Actionarilor, in discutie fiind vorba de o reprezentare in temeiul dispozitiilor legii.

Din enunțarea succintă a modului de configurare a societății potrivit actului constitutiv rezultă că suntem în prezența unui domeniu aparte, și anume, serviciilor comunitare de utilități publice și anume, serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Or, în contextul în care această materie își găsește o reglementare specială prin norme aparte, nu se justifică trimiterea la normele generale la care face referire prima instanță. Aceasta, întrucât pe de-o parte Legea nr. 15/1990 reglementează problema generală a reorganizării unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, iar pe altă parte O.G. nr. 69/2004 privește unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes , or în speță este vorba despre o societate comercială pe acțiuni, de interes regional!

Astfel, pentru a contura natura societății RAJA SA trebuie să ne raportăm la normele speciale prevăzute de Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Coroborând aceste norme speciale cu prevederile din actul constitutiv rezultă că suntem în ipoteza în care mai multe unități administrative s-au asociat în scopul constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară în legătură cu serviciul de apă și canalizare, structură cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 (la care trimite art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 51/2006) sunt structuri de cooperare înființate „pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice”. Deci, atunci când avem de-a face cu o asociație de dezvoltare intracomunitară, interesul este unul zonal sau regional, iar nu unul local!

Gestiunea acestor servicii poate fi realizată în mod direct sau delegat. În speță, suntem în prezența unei gestiuni delegate. Or, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 241/2006: „În cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte dintre competenţele şi responsabilităţile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006.” – s.n.
Rezultă că în speță S.C. Raja S.A. este un operator regional de drept privat care se ocupă de gestiunea unor servicii de interes regional în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului. Deci nu este vorba, astfel cum a reținut prima instanță, de o societate de interes local. În plus, astfel cum rezultă din prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 „raporturile juridice dintre operatorii şi utilizatorii serviciilor de utilităţi publice sunt raporturi juridice de natură contractuală şi sunt supuse normelor de drept privat”.
Prin urmare, se constată o nouă încercare de intimidare, a acestui organism, artificial creat de Monica Macovei, împotriva aleșilor locali ai USL . Mai mult decît atît, vă informăm că, nicăieri în Europa civilizată, nu există un organism asemănător ANI.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu așteaptă ca ANI să respecte legile din România și să facă comunicări formale și oficiale, nu prin intermediul mass-media așa cum au procedat în timpul regimului Băsescu, alături de DNA, pentru crearea artificială a unor așa zise “ bombe” mediatice. După ce comunicare oficialăva fi efectuată în fapt, Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu va acționa ANI în instanță, pentru demontarea acuzațiilor de incompatibilitate , apoi va cere daune morale respectivei instituții si demisia de onoare a Președintelui ANI, Horia Georgescu.

În final, vă reamintim că DNA, un alt instrument de poliție politică a regimului Băsescu, a pierdut, după șase ani, definitiv si irevocabil procesul intentat Președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Daniel Constantinescu, in speță fiind invocat același operator regional, RAJA SA. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Constanța la data de 16.04.2013.

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri