Raport al Curții de Conturi: cum se fac plăți ilegale în Constanța. Abateri financiare de 39 milioane lei(1642)


Curtea de Conturi a efectuat în perioada 13 mai – 5 iulie 2013 un control la nivelul mai multor unități administrativ teritoriale din Constanța. Unele dintre cele mai importante nereguli financiare au fost descoperite la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța (Consiliul Județean Constanța).


Iată principalele constatări, precum și abaterile constatate.


Supraevaluarea cu 188.193 mii lei a veniturilor estimate, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial și în cel aprobat definitiv, în contul de execuție bugetară aferent anului 2012, urmare a faptului că, nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real de încasare. Inițial, era prevăzut ca încasările la buget să fie de 581.998 lei.


Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa contabilă, neurmărirea şi neîncasarea în cuantumul legal, în perioada iulie 2010 - martie 2013 a contribuţiei de 40% datorate bugetului judeţean de unităţile administrativ - teritoriale ale judeţului Constanța, din încasările realizate din impozitul/ taxa pe autovehiculele de transport marfa cu masa totală autorizată de peste 12 tone, în sumă de 5.646 mii lei la care se adaugă dobânzi de 1.384 mii lei.
Total: 7.030 mii lei.


Nestabilirea și neînregistrarea în evidenţa contabilă a drepturilor rămase de încasat la 31.12.2012, rezultate din contractele de vânzare - cumpărare cabinete medicale, în sumă totală de 1.619 mii lei la care s-au calculat dobânzi de 8 mii lei.
Total: 1.627 mii lei.

Nestabilirea şi neurmărirea cotei de 50% din veniturile din chirii, ca urmare a închirierii bunurilor dindomeniul public aflate în administrare, datorate de Fundația Fantasio.
Total: 191 mii lei.

S-a constatat plata fără temei legal a unor drepturi băneşti acordate în anul 2012 salariaţilor entităţii, reprezentand: indemnizații acordate în cazul pensionării, ajutoare acordate în cazul primei căsătorii a angajatului, ajutoare acordate în cazul nașterii unui copil și ajutorul acordat familiei în cazul decesului angajatului, în sumă de 76 mii lei; drepturi bănești pentru ziua de 8 Martie, Paște, 1 Iunie și Crăciun în sumă de 63 mii lei. La prejudiciul total de 139 mii lei se adaugă dobânzi calculate în sumă de 5 mii lei.
Total: 144 mii lei.

Efectuarea de plăți nelegale către SOTI Cable Neptun SRL Constanţa şi SC Combat Press SRL Constanţa, reprezentând cheltuieli cu reclamă şi publicitate în sumă de 2.735 mii lei la care se adaugă dobânzi de 119 mii lei. Serviciile de informare și promovare plătite de UATJ Constanţa nu au avut legătură cu informațiile de interes public și transparența decizională, prevăzute de normele legale în vigoare, existând obligativitatea comunicării lor din oficiu ca informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public și Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparența decizională în administraţia publică.
Total: 2.854 mii lei.

Efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloarea amortizării decontate de U.A.T.J. Constanța către S.C. Domeniul Public și Privat Județean SRL Constanța cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 şi OG nr. 119/1999.
Total. 240 mii lei.

Efectuarea de plăți nelegale către S.C. Domeniul Public și Privat Județean SRL Constanța reprezentând contravaloarea închirierilor de autoturisme, acțiuni interzise de actele normative în vigoare, în sumă de 1.651 mii lei la care se adaugă dobânzi de 158 mii lei.
Total: 1.809 mii lei.

Efectuarea de plăți nelegale reprezentând plata către RAJDP Constanţa a organizării de șantier fără a avea la bază documente justificative, în sumă de 499 mii lei la care se adaugă dobânzi de 19 mii lei.
Total: 518 mii lei.


Efectuarea de plăți nelegale către Regia Autonomă Județeană de Drumuri şi Poduri Constanța în sumă de 578 mii lei reprezentând diferență cotă de cheltuieli proiectare și alte cheltuieli nelegale privind proiectarea la care se calculează dobânzi de 19 mii lei. Plăţile nelegale au fost determinate ca diferență între sumele decontate potrivit situațiilor de plată anexate la facturile achitate în anul 2012 și sumele rezultate din aplicarea procentului de 1,5% din valoarea lucrărilor prevăzute a fi executate (în sumă de 500 mii lei) precum şi de facturarea şi decontarea dublă a serviciilor de proiectare privind amenajare obor tradițional Ghindărești (în sumă de 78 mii lei).
Total: 597 mii lei.


Efectuarea către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa de plăți nelegale fără documente justificative întocmite potrivit legii, pentru proiectul ”Caravana estivală” în sumă de 1.240 mii lei la care s-au calculat dobânzi de 55 mii lei. Astfel, pentru acţiunea de plantare de pomi fructiferi, salcâmi în perdele și ulmi cu balot sau arbuști, la un număr de 31 de localități din județul Constanța, nu există documentaţiile tehnico - economice, conform prevederilor legale în vigoare, devize ofertă şi procese-verbale de recepție, care să ateste realitatea lucrărilor executate și conformitatea acestora cu cerințele tehnico - economice, și nici date şi informații privind coordonatele cadastrale, aferente lucrărilor realizate pe unități administrativ-teritoriale.
Total: 1.295 mii lei.


Efectuarea către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa de plăți nelegale cu titlul de achiziție pomi fructiferi, fără documente justificative întocmite potrivit legii, în sumă de 774 mii lei la care s-au calculat dobânzi de 27 mii lei.
Total: 801 mii lei.

Efectuarea de plăți nelegale către asociații și cluburi sportive reprezentând finanțare acțiuni sportive numai în baza hotărârilor de consiliu local şi fără a se respecta prevederile Legii nr. 215/2001 , Legii nr. 273/2006, Legii nr. 350/2005 , OUG nr. 34/2006, Legii nr. 24/2000, Legii nr. 69/2000, OG nr. 119/1999, în sumă de 13.305 mii lei la care s-au calculat dobânzi de 594 mii lei.
Total: 13.899 mii lei.


Efectuarea de plăți nelegale către Fundația Fantasio Constanța reprezentând finanțare acțiuni culturale în sumă de 5.095 mii lei la care se adaugă dobânzi de 215 mii lei, cu nerespectarea prevederile Legii nr. 215/2001, Legii nr. 273/2006, Legii nr. 350/2005, OUG nr. 34/2006, OG nr. 51/ 1998.
Total: 5.310 mii lei.


Efectuarea către SC STOP SRL Constanţa de plăți nelegale în sumă de 1.108 mii lei (la care s-au calculat dobânzi de 30 mii lei) sub formă de avans rate apartamente, reprezentând achiziție de bunuri imobile fără ca entitatea să poată exercita dreptul de posesie asupra bunurilor achiziționate, prin punerea lor la dispoziție de către cumpărător, pentru exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei, conform art. 1685 din Codul Civil, de la data încheierii vânzării – cumpărării imobilelor. Astfel, nu a fost îndeplinit obiectivul prevăzut de Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 373/29.11.2011, privind achiziţionarea unui număr de 25 de bunuri imobile în regim de locuinţe de serviciu pentru specialişti (consultanţi, medici, etc.), care-și desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de interes judeţean.
Total: 1.138 mii lei.


Efectuarea de plăți nelegale către Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa reprezentând diferențe între tariful facturat şi tariful aprobat pentru executarea lucrărilor de împădurire şi pepiniere, în sumă de 1.054 mii lei la care s-au calculat dobânzi de 76 mii lei.
Total: 1.130 mii lei.


Efectuarea către Regia Autonomă Județeană de Drumuri şi Poduri Constanța a unei plăţi duble la lucrări înființare păduri localitatea Independența, ceea ce a determinat producerea unui prejudiciu în sumă de 762 mii lei la care s-au calculat dobânzi de 26 mii lei.
Total: 788 mii lei.

Totalul acestor abateri, excluzând nerealizarea bugetară, este de 39.371.000 lei.

În actele de verificare întocmite s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidențelor contabile și a sistemului de control intern.
Pentru abaterile constatate mai sus care nu au fost remediate în timpul auditului, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii în cauză pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului local, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsApp



jooble.org ziare, stiri