ANUNȚ -  
 Ocupare post vacant în cadrul O.M.D MAMAIA - CONSTANȚA

ANUNȚ - Ocupare post vacant în cadrul O.M.D MAMAIA - CONSTANȚA(879)


 

Asociația Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia-Constanta cu sediul administrativ situat în Constanța, strada Nicolae Titulescu nr.32, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe durata nedeterminată, din cadrul:

· COMPARTIMENTULUI MEDIA - FUNCȚIA SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE


Conditii generale si specifice:

Ø Studii – absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă, licențiat în domeniul științe ale comunicării (comunicare și relații publice, jurnalism), domeniul știinte administrative (administrație publică, administrație europeană), domeniul științe politice (specializare științe politice);

Ø Vechime în specialitate – minim 5 ani;

Ø Cunosțințe de limba engleza – nivel avansat;

Ø Cunoștințe de utilizare a calculatorului – nivel avansat;

Ø Experiență în mass media scrisă și audio vizual;

Ø Cunoștințe despre accesul la informații de interes public Legea nr. 544/2001 – nivel avansat;

Ø Cunoștințe generale despre destinația turistică Mamaia - Constanța (istorie, geografie);

Ø Cunoștințe generale despre asociații și fundații, organizații de management al destinației;

Ø Acreditări în domeniul turismului reprezintă un beneficiu;

 

Tipul probelor de examinare: probă scrisă şi interviu.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe (scris si interviu) este 6,00.

Pentru participarea la proba interviu participanţii trebuie să obţină la proba scrisă minim nota 6,00.

Nota minimă de promovare a concursului este 7,00 obţinută ca medie aritmetică a celor două probe.

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este Miercuri 20 septembrie 2023, ora 18:00.

Dupa expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de selecție și examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate. Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

 

Calendarul desfășurării concursului

Luni 11 septembrie-Miercuri 20 septembrie – depunere dosare;

Joi 21 septembrie 2023 ora 19: 00 – anunt selectie dosare;

Vineri 22 septembrie 2023 ora 12:00 – 13:00 proba scrisa;

Vineri 22 septembrie 2023 ora 16:00 anunt rezultate;

Termenul de depunere a contestatiilor este de 24 de ore, pana sâmbătă 23 septembrie 2023 ora 16:00;

Termenul de solutionare a contestatiilor este de 2 de ore pana sâmbătă 2023 septembrie 2023 ora 18:00;

Luni 25 septembrie 2023 incepand cu ora 12:00 – proba interviu;

Luni 25 septembrie 2023 ora 16:00 – anuntarea rezultatelor interviului;

Luni 25 septembrie 2023 ora 18:00 – raportul final al concursului;

 

Locul unde se depun dosarele de înscrierea la proba de examinare

Dosarele de candidatură se depun personal la sediul administrativ al Asociației „Organizatia de Management al Destinației Mamaia – Constanța”, situat în Constanța strada Nicolae Titulescu nr.32 parter, cu subiectul „Pentru concursul organizat în vederea ocuparii poziției de „SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE ”.

 

Programul de depunere a dosarelor:

Luni 11 septembrie începând cu ora 16:00-18:00

Marți, Miercuri, Joi, Vineri începând cu ora 12:00-18:00

Sâmbătă începând cu ora 12:00-14:00

 

Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu :

· cererea de înscriere la concurs (conform model atașat);

· CV – model europass;

· act de identitate - copie;

· diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări – copie;

· certificat de casatorie (copie) în cazul in care numele de pe actele de studii diferă față de numele din actul de identitate;

· adeverința/adeverințe care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, extras din REVISAL (copie);

· notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform model atașat);

· cazier judiciar (original);

· adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie (original);

 

Candidatul desemnat "admis" la concursul de recrutare trebuie să se prezinte cu cererea de angajare pentru postul pe care a aplicat, la sediul O.M.D. in termen de 2 zile lucratoare de la data afișării rezultatului final al concursului, respectiv până Miercuri 27 septembrie ora 19:00. In caz contrar, candidatul declarat "admis" este descalificat și se va angaja a doua persoană clasată.

 

Bibliografia și tematica concursului

a) OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare

b) ORDONANŢĂ Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările și completarile ulterioare;

c) HOTĂRÂRE nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice cu modificarile si completarile ulterioare;

d) ORDIN nr. 1.293/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizațiilor de management al destinației;

e) Strategia de dezvoltare și promovare a turismului in Municipiul Constanța publicată pe www.primaria-constanta.ro;

f) Istoria si geografia stațiunii Mamaia;

g) Istoria si geografia orașului Constanța;

h) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;

i) Cristina Coman, Relatii publice si mass media, editura Polirom, 2006;

j) Sorin Preda, Tehnici de redactare în presa scrisă, editura Polirom, 2006;

k) Ghid de comunicare prin intermediul retelelor sociale https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/3_Comunicarea-guvernamentala-prin-intermediul-retelelor-sociale.pdf

Fișa postului este anexata prezentului anunț.

 

Date de contact:

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs Dna. Ghiță Iulia - Consilier juridic, email: omd.mamaia.constanta@gmail.com, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100094667918292, pagina de Instagram „mamaia_constanta” și LinkedIn „Mamaia Constanța”.

 Tel: Consilier Juridic- Ghiță Iulia - +40735045833

 Tel: Președinte O.M.D. Mamaia-Constanța – Gheorghe Măndilă - +40733859779

 Se vor transmite doar mesaje text pe WhatsApp.


OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri