Consiliul Județean Constanța este convocat în  ședință ordinară în data de 30.05.2023, ora 13.00

Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară în data de 30.05.2023, ora 13.00(344)


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

Dispoziţia nr.202
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
pentru data de 30.05.2023, ora 13,00


Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Constanța aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.281/27.11.2020 completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.150/28.07.2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


DISPUN:


Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 30.05.2023, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ sedință ce se va desfășura în format fizic.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
     - Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, ce se vor desfășura în formatul stabilit de către Președinții comisiilor de specialitate, formatul de desfășurare putând fi: videoconferință, în fizic cât și în format mixt, la sediul Consiliului Județean Constanța din Municipiul Constanța, B-dul Tomis, nr.51, camera 341.
     - Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu articolul 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Constanța 23.05.2023

                                                                                                 Contrasemnează:
Președinte,                                                                          Secretar General al Județului,

Mihai Lupu                                                                                  Nesrin Geafar                                    


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.202 din 23.05.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 30.05.2023, ora 13,00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 26.04.2023 .

II. Proiecte de hotărâri

1. Proiect de hotărâre nr.65/10.03.2023 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța-LOT3: GRUPA 03.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)

2. Proiect de hotărâre nr.109/25.04.2023 privind stabilirea tarifelor Muzeului de Artă Populară Constanța în anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)

3. Proiect de hotărâre nr.110/04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța în care își desfășoară activitatea operatorul regional RAJA S.A Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)

4. Proiect de hotărâre nr.111/04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)

5. Proiect de hotărâre nr.112/10.05.2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Judeţean Constanţa prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Ristea Mihaela Șef Serviciul Juridic și Contencios, persoana propusă de doamna Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța)

6. Proiect de hotărâre nr.113/10.05.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Județean „Sfântul Apostol Andrei” Constanța”, a cheltuielilor aferente și a Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)

7. Proiect de hotărâre nr.114/11.05.2023 privind desemnarea unui consilier județean pentru a exercita calitatea de reprezentant al Județului Constanța în Proiectul Construim Europa împreună cu autoritățile locale lansat de Comisia Europeană.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Labeș Raluca Andreea, Șef Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri )

8. Proiect de hotărâre nr.115/15.05.2023 privind aprobarea contribuției Județului Constanța la bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)

9. Proiect de hotărâre nr.121/16.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judetului Constanța pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară)

10. Proiect de hotărâre nr.116/16.05.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei Investitii și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Abibula Stroe Ștefania Laura, Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”)

11. Proiect de hotărâre nr.117/16.05.2023 privind transmiterea temporară a dreptului de administrare către Consiliul Local al Municipiului Medgidia a unui tronson din drumul județean DJ 222.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)

12. Proiect de hotărâre nr.118/16.05.2023 privind revocarea dreptului de administrare a imobilului (teren) în suprafață de 1356 mp înscris în cartea funciară 251607 instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)

13. Proiect de hotărâre nr.119/16.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare de la Muzeul de Artă Populară Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)

14. Proiect de hotărâre nr.120/16.05.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Muzeul de Artă Populară Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)

15. Proiect de hotărâre nr.122/17.05.2023 privind aprobarea participării Județului Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios )

16. Proiectul de hotărâre nr.123/17.05.2023 privind depunerea proiectului Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează pe raza Județului Constanța și a cheltuielilor aferente.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte )

17. Proiect de hotărâre nr.124/17.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate , Sport și Învățământ)

18. Proiect de hotărâre nr.125/18.05.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului drumuri județene, poduri și podețe aflate în patrimoniul județului Constanta.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)

19. Proiect de hotărâre nr.126/18.05.2023 privind încetarea calităţii de membru din Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Maria Montessori’’ Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)

20. Proiect de hotărâre nr.127/19.05.2023 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța, membru în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ)

21. Proiect de hotărâre nr.128/19.05.2023 privind darea în folosință gratuită Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța a unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nicolae Titulescu nr. 32, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate publică a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)

22. Proiect de hotărâre nr.129/19.05.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici faza DALI aferenți proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” .
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)

 

                                                                                                 Contrasemnează:
Președinte,                                                                         Secretar General al Județului,

Mihai Lupu                                                                                    Nesrin Geafar    

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri