CJC: Ședinţă extraordinară
convocată de îndată pentru data de  29.01.2021, ora  10,30

CJC: Ședinţă extraordinară convocată de îndată pentru data de 29.01.2021, ora 10,30(597)


Dispoziţia nr.41/ 27.01.2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară
convocată de îndată pentru data de 29.01.2021, ora 10,30

   Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
   În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(2), 179 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
   În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
 

D I S P U N:

   Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 29.01.2021, ora 10,30 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
   Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
   Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
      - Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
      - Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ( secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
   Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
   Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
   Art.6. Secretarul general al judeţului Constanţa comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ.

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
                                                                                                   GEAFAR NESRIN

 

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.41/27.01.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară convocată de îndată, pentru data de 29.01.2021, ora 10,30.

- Depunere de juramânt de către următorii consilieri judeţeni : domnul Baraţă Bogdan-Dumitru, domnul Bereş Adrian-Petre, doamna Dumitrescu Carmen şi domnul Epure Petre.

Proiectul de hotărâre nr.29 pentru stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, mandatul 2020-2024.
- Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2020-2025 – judeţul Constanţa.
- Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI           
                                                               CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
                                                                                                    GEAFAR NESRIN
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri