Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
Consiliul Județean Constanța a fost convocat astăzi, 6 ianuarie 2021, în ședință extraordinară de îndată

Consiliul Județean Constanța a fost convocat astăzi, 6 ianuarie 2021, în ședință extraordinară de îndată(568)


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE


Dispoziţia nr.4 / 06.01.2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară de îndată
 pentru data de 06.01.2021, ora 13,00

 

 Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(2), 179 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință de îndată pentru data de 06.01.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectul de hotărâre va fi pus la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
     - Proiectul de hotărâre va fi analizat şi avizat de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
     - Se pot formula şi depune amendamente cu privire la acest proiect de hotărâre în scris pe adresa de e-mai a Consiliului Judeţean Constanţa ( secretar @cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectul ce face obiectul ordinii de zi va avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul general al judeţului Constanţa comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ.
 

 

           P R E Ş E D I N T E,
               LUPU MIHAI

                                                                                Contrasemnează:
                                                                           Secretar general al Judeţului,
                                                                                     Geafar Nesrin


Proiectul ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.4/06.01.2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară de îndată pentru data de 06.01.2021, ora 13,00.

 

Proiectul de hotărâre nr.1 privind darea în folosinţă gratuită Municipiului Constanţa a unor spaţii în interiorul imobilului „Pavilionul Expoziţional Constanţa” în vederea înfiinţării unui Centru de vaccinare împotriva Covid-19.
- Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa; Aviz: Comisia B


P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI
                                                                            Contrasemnează:
                                                                                          Secretar general al Judeţului,
                                                                                                      Geafar Nesrin
 

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri