Consiliului local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară

Consiliului local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară(536)


Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 

DISPUN:

Art. 1 - Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, miercuri, 19 februarie 2020, ora 1400, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art. 2 – (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
              (2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.

Art. 3 - Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.

Art. 4 - Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.

Art. 5 -  Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 - Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

- Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SA Constanţa pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului public și Privat Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri