Consiliul Local al municipiului Constanța este convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local al municipiului Constanța este convocat în ședință extraordinară(508)


 

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) , alin. (4) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

 Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă extraordinară, marți, 10 septembrie 2019, ora 1200, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art. 2 – (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
       (2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.

Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.

Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.

Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art. 6 Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. 


 

 

Anexă la Dispoziţia nr. 3871/2019


    Proiectul ordinii de zi


1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului privind ”Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța”;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

3. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță și asistență juridică în vederea reorganizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului consilier local Teodor Patrichi pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.
     iniţiator: primar Decebal Făgădău
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

     PRIMAR,

   DECEBAL FĂGĂDĂU


OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri