Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța

Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale mai transparentă(1022)


Guvernul a adoptat, printr-o Hotărâre, noi norme metodologice de aplicare a legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, legislație modificată substanțial prin Legea 113/2015 intrată în vigoare la 21 mai 2015.

Noile norme metodologice au scopul să asigure mai multă transparență și un control mai riguros al aplicării legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Acestea reglementează, în principal, următoarele aspecte:

Ø modalitățile și formatul de înregistrare, evidență și publicitate a donațiilor, cotizațiilor, împrumuturilor și veniturilor proprii, precum și a cheltuielilor partidelor politice - Potrivit actului normativ, toate sursele de venit ale partidelor politice sunt înregistrate și evidențiate în documente contabile ale partidelor politice. Sunt detaliate mențiunile obligatorii înscrise în chitanțele, foile de vărsământ și ordinele de plată ale sumelor care constituie venituri ale partidelor politice pentru a permite identificarea persoanei care a generat venitul respectiv, procedura de urmat în cazul încasării fiecărei surse de venit prin cont bancar sau numerar, precum și modalitățile și formele de asigurare a publicității veniturilor. La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și de forma în care au fost făcute, partidele politice sunt obligate să verifice și să înregistreze identitatea donatorilor. Toate donațiile, indiferent de valoarea, forma și obiectul lor, sunt înregistrate și evidențiate de către partidele politice în documentele contabile corespunzătoare, cu înregistrarea datei la care a fost încheiat contractul de donație, a numelor și prenumelor donatorilor, a datelor de identificare ale acestora sau a denumirilor persoanelor juridice, a codurilor unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, a cetățeniei sau naționalității acestora, după caz. Astfel, normele metodologice detaliază modalitatea de punere în aplicare a acestei obligații a partidelor politice, prin introducerea formularului de înregistrare a donatorilor. În plus, este explicitată prevederea legii potrivit căreia donațiile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară se vor efectua numai prin conturi bancare, în sensul că această limită este una anuală. În privința donațiilor confidențiale, acestea urmează același regim juridic de înregistrare și evidență cu al celorlalte donații, singura excepție fiind cea referitoare la publicitatea identității donatorului prin intermediul Monitorului Oficial și al site-ului Autorității Electorale Permanente.

Ø acordarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat – Este reglementată, în principal, procedura și algoritmul de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat către partidele politice. Partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat. Subvenția este majorată proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de către candidații femei și cu numărul de mandate obținute la alegerile locale și parlamentare.

Ø modalitățile și formatul specifice de înregistrare, evidență și publicitate a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală - În normele de aplicare a fost avută în vedere detalierea unor dispoziții din lege, între care și aceea potrivit căreia toate cheltuielile electorale se derulează numai prin conturi bancare deschise în mod expres pentru campania electorală, anunțate la Autoritatea Electorală Permanentă. Plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată numai prin virament bancar, din conturile bancare deschise la nivel central, județean sau al municipiului București. De asemenea, toate operațiunile financiare se fac prin mandatarii financiari ai partidelor, alianțelor politice sau candidaților independenți, înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă. Totodată, normele metodologice detaliază prevederea din lege potrivit căreia cheltuiele sunt strict limitate în funcție de tipul de cheltuială electorală. Astfel, se precizează că partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți pot efectua numai următoarele tipuri de cheltuieli electorale:

o cheltuielile pentru producția și difuzarea materialelor de propaganda electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

o cheltuielile pentru producția și difuzarea materialelor de propaganda electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

o cheltuielile pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

o cheltuielile pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

o cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte material de propaganda electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

o cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau social, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;

o cheltuieli pentru comisioane bancare.

Ø înregistrarea și atribuțiile mandatarului financiar – Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor electorale este organizată exclusiv de către mandatari financiari, numiți de către conducerea partidelor politice, a alianțelor politice, a organizațiilor aparținând minorităților naționale sau de către candidații independenți. Mandatarii financiari vor fi înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă.

Ø procedura și metodologia controlului – Controlul respectării dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a alianțelor politice se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul controlorilor, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate. Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan și de către Curtea de Conturi. De asemenea, sunt reglementate etapele controlului, precum și tehnicile de verificare specifice operațiunilor de control, raportările obligatorii, termenele și formele acestora. După finalizarea controlului, controlorul întocmește un raport care cuprinde, sintetic, principalele aspect verificate, activitățile de control efectuate, constatări și eventuale recomandări. În situația în care se constată încălcări de natură contravențională a dispozițiilor legale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a contravențiilor, pe care îl înaintează directorului general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării sancțiunilor prevăzute de lege. Legea privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale prevede sancțiuni sub formă de amendă ale căror limite variază între 10.000 de lei și 200.000 de lei. Aceste contravenții sunt constatate de către controlorii Autorității Electorale Permanente, iar amenzile vor fi aplicate prin decizie a acestei instituții. Alte sancțiuni prevăzute de Legea privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale constau în suspendarea acordării subvențiilor, confiscarea sumelor care fac obiectul contravențiilor, nerambursarea cheltuielilor electorale și nevalidarea mandatelor candidaților aleși, în funcție de natura contravențiilor.

Ø categoriile de documente justificative și metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală – Rambursarea cheltuielilor electorale se face de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente, dacă sunt îndeplinite simultan două condiții: partidele și alianțelor politice obțin minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate și se încadrează în limitele de cheltuieli stabilite de lege, pentru fiecare categorie de cheltuială electorală. Normele metodologice precizează ce documentele justificative trebuie depuse pentru rambursarea cheltuielilor electorale și metodologia de rambursare.

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri