Ședință de Consiliu Local în Medgidia. Vezi ce se votează(879)


Consiliului Local Municipal Medgidia este comvocat în ședință, în data de 30 septembrie 2015, ora 17.00.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea proiectului “Culture Unlimited” finanţat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, în parteneriat cu Oraşul Elena- Bulgaria şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor din România, precum şi aprobarea cofinanţării cu suma de 5139,50 euro cu TVA reprezentând 2% din valoarea proiectului
2. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia
3. Mandatarea Primarului municipiului Medgidia să semneze Actul adiţional nr.3 la Acordul de parteneriat nr. 51/2008 încheiat între Consiliul Local Medgidia şi SC Lafarge Ciment (România) SA
4. Mandatarea Primarului municipiului Medgidia să semneze Actul adiţional nr.5 la Contractul de concesiune nr. 310/2008
5. Aprobarea documentaţiei P.U.Z. ”Imobil D+P+1E-alimentaţie publică+spaţii de cazare şi împrejmuire teren” pentru terenul proprietate privată în suprafaţă de 390 mp, amplasat pe str. Independenţei nr.75+89+89A
6. Aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Medgidia
7. Aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în bloc ANL şi aflate în administrarea D.G.D.P.P. Medgidia
8. Aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren în suprafaţă de 63 mp cu număr cadastral 107091 înscris în cartea funciară nr.10642, situat în Medgidia, str. Jupan Dimitrie, nr.1
9. Acordarea unui mandat special primarului municipiului Medgidia în vederea încheierii în formă autentică a unei convenţii privind exercitarea de către SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA a dreptului de uz şi servitute asupra imobilului teren identificat cadastral sub nr.______ pentru amplasare stâlpi energie electrică
10. Acordarea unui mandat special primarului municipiului Medgidia în vederea încheierii în formă autentică a unei convenţii privind exercitarea de către SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA a dreptului de superficie, uz şi servitute asupra imobilului teren identificat cadastral sub nr._____ situat în Medgidia, str. Scarlat Vârnav
11. Aprobarea acordării de premii absolvenţilor unităţilor de învăţământ din municipiul Medgidia care au obţinut media 10 la evaluarea naţională, absolvenţii clasei a VIII-a, precum şi la examenul naţional de bacalaureat - Iniţiator: Consilier Local, Ion Narcis-Ion.

  

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri