Consilierii locali din Constanța, convocați în ședință. Toate proiectele, inițiate de viceprimari

Consilierii locali din Constanța, convocați în ședință. Toate proiectele, inițiate de viceprimari(724)


Consiliul local al municipiului Constanţa se reunește în şedinţă ordinară, luni, 30 martie 2015, ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 13.02.2015;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanţa pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului municipal pe trimestrul IV pe anul 2014;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la acordarea mesei la cantinele de ajutor social;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 251/2014 privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2015;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 181/2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 267/2013 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Centrul Fair Play – modernizare şi extindere”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 268/2013 privind aprobarea proiectului “Centrul Fair Play – modernizare şi extindere” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 ;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 249/2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 250/2013 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării voluntare şi al lichidării societăţii RADET Constanţa SA;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 şi a creării SACET integrat în municipiul Constanţa, prin emiterea acordului pentru preluarea condiţionată de către municipiul Constanţa a acţiunilor statului român la Electrocentrale Constanţa S.A.;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 şi a creării SACET integrat în municipiul Constanţa, prin actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Constanţa cu privire la reţelele de termoficare, cu instalaţiile, terenurile şi construcţiile aferente, conform paragrafului III, pct. 4 al anexei la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, în vederea transmiterii acestora în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 şi a creării SACET integrat în municipiul Constanţa, prin aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa şi transformarea în societate conform prevederilor Legii nr. 31/1990;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri immobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor immobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanţa a unei suprafeţe de teren în vederea creării unei căi de acces pentru imobilul situat în strada Lt. Haneş Gheorghe nr. 6;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 276/2014 privind închirierea cu prioritate, fără licitaţie a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în municipiul Constanţa, Piaţa Pescăruş, zona Faleză Nord, lot 2, numitei Asiei Elena, conform Sentinţei civile nr. 1461/CA/2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, definitivă şi irevocabilă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în staţiunea Mamaia, zona Cazino Sud;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Constanţa către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 – organigrama şi a anexei 2 – statul de funcţii, ale Serviciului public de administrare creşe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, aprobate prin HCL nr. 255/2014;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
30. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul local al municipiului Constanţa a Raportului de expertiză şi a Punctului de vedere întocmit de expert Beşcucă Dumitru, conform contractului nr. 143559/29.10.2014, reprezentând obiecţiunile la Raportul de expertiză tehnică întocmit de doamna expert tehnic ing. Pintilie Lăcrămioara în dosarul nr. 93/P/2013;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
31. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 98/2013 referitoare la Regulamentul privind procedurile şi criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere din cadrul Cantinei de ajutor social Constanţa şi a Cantinei de ajutor social Palazu Mare, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
32. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.293/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar reprezentând elemente componente ale sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
33. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 118/2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a mijloacelor fixe reprezentând instalaţii de iluminat ornamental şi elemente ale instalaţiilor de iluminat public aflate în gestiune delegată la SC Confort Urban SRL Constanţa;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan
 
jooble.org