Poliția recrutează candidați!(680)


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa recrutează candidaţi pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, forma de învăţământ de zi, sesiunea 2013.

Recrutarea se realizează în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii, bărbaţi şi femei, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii :
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris si vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) sa fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţa din care să rezulte faptul, că au susţinut si promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise si practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmarire penală ori de judecată pentru savârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfaşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: „Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special, respectiv :
- să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar ;
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
- să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
jooble.org