Ce proiecte are în derulare CERONAV(1020)


CERONAV are în derulare mai multe proiecte finanțare din fonduri europene. Pe lângă acestea, instituția a mai depus dosare pentru implementarea altor programe. Iată lista completă a acestora:

PROIECTE ÎN DERULARE

1. Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology (HINT)
Proiect derulat pe Programul Operaţional pentru Europa de Sud-Est în perioada decembrie 2012- decembrie 2014 de un parteneriat compus din 18 membri din 8 ţări cu CERONAV ca Lead Partner. HINT este o continuare a proiectului NELI şi urmăreşte capitalizarea rezultatelor acestuia, a experienţei dobândite şi a sinergiilor create cu instituţii şi proiecte în domeniu, implementarea măsurilor propuse în Planul transnaţional de acţiune elaborat în proiectul anterior.

Bugetul total al proiectului se ridică la suma de 1.535.688,36 euro, din care 341.168,38 euro reprezintă finanţare europeană pentru CERONAV, diferenţa până la bugetul total al CERONAV fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (52.180,69 euro = 13%) şi 2% contribuţie proprie CERONAV (8.025,49 euro).

Proiectul are cinci pachete de lucru, din care două se ocupă de managementul şi promovarea şi diseminarea proiectului în spaţiul programului de finanţare, ambele pachete fiind în sarcina CERONAV, celelalte trei pachete de lucru înglobând următoarele activităţi:
Integrarea Regiunii Dunării în procesul european armonizat de educaţie
Având în vedere faptul că dezvoltarea şi implementarea standardelor europene armonizate de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare sunt posibile numai prin acţiuni şi decizii comune, proiectul colaborează îndeaproape cu organismele europene responsabile de dezvoltarea acestor standarde prin sprijinirea dezbaterii publice iniţiate de Comisia Europeană şi promovarea studiului de impact şi a standardelor propriu zise în curs de elaborare în toate ţările din consorţiul proiectului.
Dezvoltarea de aplicaţii şi instrumente IT de instruire şi evaluare
Tehnologiile informatice şi de comunicaţii (TIC) nu mai reprezintă o noutate pentru majoritatea ţărilor europene, dar nu şi pentru Europa de sud est, zonă confruntată cu un decalaj digital major pe care partenerii HINT şi-au propus să-l diminueze printr-o serie de acţiuni oferind accesul la informaţii şi tehnologii TIC avansate ca de exemplu: dezvoltarea unei platforme de evaluare pentru certificarea personalului implicat în transportul de mărfuri periculoase (ADN), elaborarea într-o abordare holistică de materiale de studiu multimedia şi e-learning pentru platforma e-learning INeS Danube.
Dezvoltarea de concepte de instruire practică la bordul navei şi pe simulatoare
Un întreg pachet de lucru al proiectului este dedicat dezvoltării de modele de instruire practică care să producă personal calificat, atât pe nave cât şi în porturi, prin elaborarea de concepte de afaceri şi tehnice de navă şcoală şi simulatoare de navigaţie şi logistică portuară ai căror indicatori de performanţă se vor regăsi apoi în concluziile unui studiu privind pregătirea practică.
Promovare meserii sector transport căi navigabile
Mobilitatea fiind o problemă de o dimensiune socială majoră pentru regiunea Dunării, identificarea forţei de muncă din zonă precum şi a oportunităţilor de carieră constituie un pas înainte în unificarea pieţei de muncă în întreaga regiune a Dunării. Cele patru Centre de informare şi instruire referitor la problemele de navigaţie pe Dunăre din România, Austria, Croaţia şi Ungaria, construite în proiectul anterior NELI vor continua în HINT procesul de dezvoltare şi cooperare acţionând pentru diseminarea informaţiilor privind dinamica pieţei de muncă.

2. LNG Masterplan Main-Rin- Dunăre
Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2015, în cadrul Programului de finanţare TEN-T Trans European Transport Network, consorţiul fiind alcătuit din 33 de parteneri ce primesc finanţare UE şi 1 partener ce nu primeşte finanţare UE din 12 ţări europene. Managementul proiectului este asigurat de ProDanube, Austria împreună cu portul Rotterdam.
Proiectul cuprinde 6 activităţi, are o durată de 36 de luni şi un buget total de 80.520.000 euro, din care 50% finantare Comisia Europeană iar 50% finanţare proprie a fiecărui partener. Coordonatorul formal este ProDanube Management susţinut de portul Rotterdam, iar numărul partenerilor este de 33 provenind din 12 ţări europene.

Principalul obiectiv al proiectului este pregătirea pentru utilizarea gazului natural lichefiat (LNG) ca un combustibil ecologic şi eficient. Acest proiect va fi prima contribuţie importantă pentru iniţierea implementării LNG în sectorul navigaţiei pe ape interioare. Este un efort comun al porturilor maritime şi fluviale, autorităţilor, operatorilor de barje, furnizorilor de tehnologie şi de energie care va îndepărta barierele din piaţă şi va întreprinde primele demersuri în realizarea unui lanţ nou de furnizare LNG.

LNG Masterplan are la bază experienţa iniţiativelor din prezent din domeniul maritim, al navigaţiei de cabotaj şi al transportului rutier şi are în vedere ţintele privitoare la transport şi energie stabilite de Uniunea Europeană.

Vor fi întocmite studii de fezabilitate, concepte tehnice, se vor efectua teste şi vor fi construite nave şi terminale. Acestea vor fi integrate în procesele de reglementare ale autorităţilor, vor fi întocmite rapoarte şi evaluări tehnice, vor fi facilitate grupurile de lucru şi mesele rotunde. Se vor elabora studii de fezabilitate si un proiect tehnic pentru un terminal LNG in portul Constanta iar Navrom va retehnologiza trei remorchere utilizate in prezent pentru operatiuni portuare.
LNG Masterplan va elabora o strategie completă pentru implementarea LNG ca marfă şi combustibil pe axa Main- Rin – Dunăre şi linii directoare şi recomandări.

CERONAV participă în cadrul activităţii 4 Cadrul de reglementare şi masterplan la sub-activitatea 4.2 Cerinţe de instruire, şi in cadrul activitatii 6, Management de proiect, in cadrul subactivităţilor 6.1 Management de proiect, 6.2 Exploatare şi diseminare şi 6.4 Legătura cu organizaţii şi proiecte relevante, acţiune coordonată de ProDanube Management şi Portul Rotterdam.

3. PLATINA II (continuare proiect PLATINA)
Proiectul se derulează în perioada septembrie 2013 – august 2015, în cadrul Programului Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, Apelul FP7 Transport 2012-MOVE-1 şi are un buget total de 1.999.995 euro.
CERONAV este unul din cei 12 parteneri coordonaţi de Via Donau, Austria, are un buget total de 51.935 euro din care 46.308 euro reprezintă finanţare europeană şi 5.627 euro contribuţie proprie.

CERONAV participă la implementarea următoarelor activităţi din pachetul de lucru 3, Meserii şi Competenţe:
• Dezvoltarea de standarde tehnice pentru utilizarea de simulatoare de instruire practică pentru personalul navigant din sectorul navigaţiei pe ape interioare;
• Elaborarea unei cărţi electronice standard cu stagiul de îmbarcare pe navă;
• Promovarea transportului pe căile navigabile interioare în domeniul educației logistice.

4. Train the trainer course material for Inland Navigation Education and Training
Proiectul se derulează în perioada octombrie 2013 – august 2015, în cadrul programului Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie. Proiectul, depus pe 30 ianuarie 2013 de STC Group, Rotterdam, Olanda, îşi propune să exploreze conceptele pedagogice actuale care stau la baza utilizării echipamentelor de instruire practică şi a simulatorelor în procesul de instruire al personalului navigant fluvial. Consorţiul este alcătuit din 8 parteneri din 4 ţări, rolul CERONAV fiind acela de partener. Bugetul CERONAV este de 23 747 euro, din care 17.809 euro finanţare europeană şi 5.936 euro contribuţie proprie CERONAV.

Proiectul urmăreşte elaborarea unui curs privind utilizarea simulatoarelor pentru instruirea şi evaluarea personalului navigant pe ape interioare.

Toți partenerii din acest proiect sunt membri ai asociaţiei EDINNA - Education in Inland Navigation, organizaţie cuprinzând 26 centre de educaţie şi instruire pe transportul pe ape interioare din 15 ţări europene. Asociația EDINNA recunoaște că toți membrii utilizează același sistem de căi navigabile folosind însă sisteme educaţionale diferite, motiv pentru care îşi propune să elaboreze un sistem armonizat de educație, formare și certificare a personalului pe căile navigabile interioare, în scopul de a asigura o calitate ridicată a personalului instruit la bordul navelor, ridicând astfel nivelul de siguranță pe toate căile navigabile, precum și mobilitatea personalului din cadrul sectorului în Uniunea Europeană.

Proiectul Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training va analiza în profunzime modul în care se realizează în sectorul maritim implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor. Se va analiza în ce formă această abordare este posibilă pentru sectorul de navigație interioară și se va elabora o metodologie pentru dezvoltarea unui manual didactic, inclusiv un curs formare formator, vizând punerea în aplicare a standardelor de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare (STCIN).

PROIECTE DEPUSE

1. Collaborative optimization of operational performance through benchmarking based on sharing performance data and adequate training and education
Acronim: CO2OPERATE
Program: Horizon 2020
Durată: 4 ani
Consorţiu: 16 parteneri din 8 ţări: Olanda, Belgia, Franţa, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria şi Germania
Rol CERONAV: partener
Buget CERONAV: 127.975
Descriere activităţi şi implicare CERONAV
Proiectul va creea un impuls continuu al pieţei pentru îmbunataţirea sectorului energetic şi reducerea emisiilor de gaze prin elaborarea şi implementarea unor indici transparenţi ai navigaţiei pe ape interioare ce duc la o cerere în piaţa pentru dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de ultima oră.
CERONAV face parte din pachetul de lucru 7 – Educaţie şi instruire, pachet condus de Academia Maritimă Harlingen.
Proiectul a fost depus în două etape, prima s-a încheiat în 18-03-2014. În data de 10-06-2014 am fost anunţaţi că proiectul a trecut de prima etapă. Cea de-a doua şi cea mai importanta a fost constituită de întocmirea bugetului şi de conlucrarea privind descrierea sarcinilor în care va fi implicat CERONAV. Cererea de finanţare a fost depusă la în data de 25-08-2014. Proiectul se află momentan în etapa de evaluare.

2. European Maritime Education And Training Platfrom
Acronim: EMET
Program: Erasmus Plus
Durată: 3 ani (01.09.2014 – 31.08.2017)
Consorţiu: 7 parteneri din 7 țări: Olanda (Coordonator), România, Estonia, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia
Rol CERONAV: partener
Buget total proiect: 425.790 euro
Buget CERONAV: 33.290 euro, din care contribuţie proprie 6.658 euro
Descriere activităţi şi implicare CERONAV
Proiectul a fost împărţit în 6 acţiuni: Inventarierea instituţiilor de învăţământ şi instruire maritimă, punerea bazelor reţelei europene de învăţământ şi instruire maritimă, segmentată la rândul ei în două subactivităţi: înfiinţarea reţelei şi dezvoltarea unei strategii pentru standardele de instruire, punerea bazelor unui program de schimb de experienţă şi diseminare şi valorizare, CERONAV contribuind activ în toate pachetele de lucru.
Stadiu şi perspective de evaluare:
Propunerea de proiect a fost depusă în data de 30/04/2014, în data de 10/06/2014 am fost anunţaţi că a trecut prima etapă de evaluare iar momentan se așteaptă rezultatul celei de-a doua etape de evaluare.
  
jooble.org