TULCEA. Vor fi distribuite 152.405 carduri de sănătate. La ce folosesc

TULCEA. Vor fi distribuite 152.405 carduri de sănătate. La ce folosesc(684)


Începând cu data de 23 septembrie 2014, dar și pe tot parcursul lunii octombrie se vor distribui în județ Cardurile Naționale de Sănătate. Distribuirea se va face de către Poșta Română în baza contractului subsecvent încheiat între Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea și Compania Națională Poșta Româna SA.

În județul Tulcea vor fi distribuite 152.405 carduri/ trimiteri poștale, acestea aparținând persoanelor asigurate din județ cu vârsta peste 18 ani.


Procedura de distribuire

Distribuția se va face prin factorii poștali locali, iar dacă vor exista situații în care persoanele nu vor fi găsite, există stabilită o procedură specifică. Practic, poștașii vor veni de două ori la domiciliul asiguraților, iar dacă nu îi vor găsi acasă, le vor lăsa în cutia poștală o înștiințare, prin care asigurații au obligația de a se prezenta în termen de 10 zile calendaristice la oficiul poștal de care aparțin, pentru a-și ridica cardul. Dacă nici acest lucru nu este posibil, asigurații își mai pot ridica cardul de la sediul CAS Tulcea. Plicul se înmânează personal și se confirmă prin semnătură, iar în situația în care destinatarul este persoană sub tutela judecătorească, trimiterea va fi înmânată împuternicitului legal. Pe aviz va fi precizat că „trimiterea conține card de sănătate” și numărul de telefon al salariatului care a întocmit avizul sau ora la care asiguratul se poate prezenta la oficiul poștal pentru a-și ridica documentul. Trimiterile se vor păstra 10 zile calendaristice, iar dacă asiguratul nu se va prezenta, nici după acest termen, Oficiul Județean de poștă Tulcea le va returna către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea.


Distribuirea cardurilor e un proces continuu, astfel că persoanele care vor împlini 18 ani sau cele care vor deveni asigurate la sistemul de sănătate, între timp, vor primi la rândul lor, cârduri. Dacă o persoană refuză primirea cardului din diferite motive, și nu vrea să înțeleagă importanța acestuia, va beneficia doar de servicii medicale de urgență (și va fi obligat să argumenteze poștașului motivul refuzului).

Cine refuză cardul va plăti contravaloarea serviciilor medicale

De la 1 ianuarie 2015, cardul național de sănătate (care este valabil 5 ani de la data emiterii) va reprezenta singura modalitate prin care asigurații vor putea primi servicii medicale.
Astfel, medicii de familie, specialiști, ceilalți furnizori din sistem care sunt în contract cu CAS Tulcea, au obligația de a-și achiziționa, din fonduri proprii, cititoarele de carduri, ale căror prețuri variază între 60 si 350 lei în funcție de tipul de cititor. Există pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea (www.cnas.ro/castl/) o listă de cititoare care sunt acceptate de SIUI si validate ca modele.
Serviciile medicale vor fi validate și decontate de la 1 ianuarie 2015, doar în baza cardului național de sănătate. Acest document va reprezenta dovada calității de asigurat.

Informații despre importanța cardului național de sănătate

Cardul va deveni instrumentul de confirmare a prestării tuturor serviciilor din sistemul Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), reprezentând un instrument electronic cu elemente de securitate speciale împotriva falsificării și contrafacerii. Astfel, fiecare persoană care se prezintă la medic vă trebui să aibă asupra sa cardul de sănătate. Cardul va fi trecut prin acest cititor, iar asiguratul va introduce un cod pin, pe care numai el îl va ști. Numai cu acordul pacientului medicul va înscrie pe card anumite boli grave, cancer, diabet, acordul pentru transplantul de organe. Dacă sunt probleme în ceea ce privește funcționarea cardurilor, asigurații se pot adresa CAS Tulcea. Dacă o persoană asigurată nu primește cardul din diferite motive, trebuie să se adreseze CAS pentru remedierea problemei.
Potrivit art.6 din HG nr. 900/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, procedura de aplicat în cazul în care asigurații pierd, le este furat sau deteriorat cardul precum și în situația modificării datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95 /2006, cu modificările și completările ulterioare este următoarea :
Asiguratul suportă contravaloarea cardului național în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare situațiilor enumerate mai sus (pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum și în situația modificării datelor personale de identificare).
În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situațiile de mai sus, titularul sau după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul Casei de asigurări de sănătate Tulcea eliberarea unui nou card național, pe baza unei cereri însoțite de dovada plății în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” — S.A. a contravalorii cardului.
Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la Casa de asigurări de sănătate Tulcea în a cărei evidență se află persoana respectivă prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card național, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.
Obligațiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară sunt următoarele:
să informeze asigurații cu privire la datele cu caracter medical ce se pot edita pe cardul național;
să editeze informațiile cu caracter medical menționate la art. 331 alin. (1) — (3) din Legea nr. 95/ 2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru informațiile prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, este necesar acceptul asiguratului exprimat în timpul vieții, potrivit art. 147 pct. 5 din Legea nr. 95/ 2006, cu modificările și completările ulterioare:
să actualizeze, după caz datele medicale înscrise pe cipul acestuia, în situația apariției unor modificări a acestor date.
Pe cardul de sănătate vor fi imprimate următoarele informații minime:
numele și prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului, data expirării acestuia.


Pe cipul cardului vor fi înregistrate următoarele informații:
codul numeric personal al asiguratului, diagnostice medicale cu risc vital și boli cronice,
grupa sanguină și Rh, acceptul exprimat pentru prelevarea de organe, țesuturi și celule după deces, datele de contact ale medicului de familie.


Pentru orice alte informații suplimentare vă puteți adresa CJAS Tulcea, compartimentul Relații cu asigurații, 0240 / 512.957 int. 116 sau int.204.
jooble.org