PRECIZĂRI ale DGFP despre

PRECIZĂRI ale DGFP despre "Formularului 204 - Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” , pe anul trecut. Termen limită de depunere: luni!(1304)


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi (de care aparţine şi judeţul Constanţa) reaminteşte contribuabililor că - luni 17 martie 2014 este termenul limită pentru depunerea formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” aferent anului 2013.


Formularul se completează şi se depune de către:

1.Asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice; asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit Titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real;(declaraţia nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, pentru care venitul net anul se determină pe baza normelor de venit)

2.Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în Titlul IV^1 din Codul Fiscal este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independete.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.

Formularul 204, se depune până luni 17 martie 2014, de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii fată de autorităţile publice. Declaraţia se completează cu majuscule, în două exemplare: originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală (direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată); copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Formularul poate fi procurat de la unităţile fiscale teritoriale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sau poate fi descărcat de pe website-ul ANAF, www.anaf.ro, de la secţiunea Asistenţă contribuabili / Formulare şi programe utile / Toate formularele cu explicaţii.
 

Taguri: DGRFPGalati, DGRFP, Formularul204, ANAF,jooble.org