Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Constanța

Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Constanța(1919)


Reprezentanții Curții de Conturi au efectuat, în perioada 13.05.2013 – 05.07.2013, un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului (UATM) Constanța. În urma verificărilor, Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli care au fost făcute publice de curând. Drept urmare, le publicăm integral așa cum au fost sintetizate în raportul Curții de Conturi Constanța.


- UATM Constanța a cuprins şi a finanţat prin bugetul devenituri şi cheltuieli pe anul 2012 cheltuieli de personal pentru Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa fără ca acestea să aibă bază legală.


- La SPIT CTA - entitate din subordinea UATM Constanţa nu sau stabilit şi înregistrat în evidenţa contabilă și fiscală venituri reprezentând taxă de habitat în sumă totală estimată de 329 mii lei pentru care se datorează majorări de întârziere aferente în sumă estimată de 85 mii lei.


- Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa contabilă și fiscală și neraportarea prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2012 a debitelor reprezentând taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat de Vacanţă în sumă totală estimate de 111 mii lei pentru care se datorează majorări de întârziere aferente în sumă estimată de 27 mii lei.


- Neefectuarea până la 31.12.2012 a evaluării terenurilor din patrimoniul public al UATM Constanța evidenţiate în unităţi fizice, date în administrarea RATC și RADET Constanța


- Neactualizarea listelor de inventariere cu intrările sau ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar respectiv, 31.12.2012 neinventarierea capitalurile proprii prin întocmirea de situaţii analitice distinct care să justifice soldurile conturilor sintetice şi necompletarea listelor de inventarierea cu valoarea bunurilor propuse pentru casare.


- S-a constatat că pentru SPIT Constanța s-au efectuat cheltuieli de personal fără bază legală (spor de stabilitate, indemnizaţie de dispozitiv, spor de confidenţialitate) în sumă totală de 1.201 mii lei, pentru care s-au calculat dobânzi de 47 mii lei.


- Plata nelegală a ajutoare de încălzire cu energie termică furnizată în sistem centralizat în sumă de 24 mii lei pentru nu număr de 218 cazuri care figurează în evidenţele Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Constanţa ca fiind decedate pentru care se datorează dobânzi aferente în sumă estimată de 1 mie lei.
- Efectuarea de cheltuieli nelegale în sumă de 30 mii lei, reprezentând contravaloare tipărituri (afișe, bannere, ecusoane, colante, invitații etc), la un contract de sponsorizare, încheiat cu Fundația „Fantasio Constanța” pentru proiectul „Sărbătoarea recoltei și vinului Dobrogea 2012”, contrar prevederilor art. III din OUG nr. 26/06.06.2012 pentru care se datorează dobânzi în sumă de 1 mie lei.


- Efectuarea de cheltuieli nelegale în sumă de 600 mii lei reprezentând contravaloarea unor servicii de asistență juridical care nu sunt legate de activitatea entității, nefiind prestate pentru Consiliul Local al Municipiului Constața și/sau pentru primarul municipiului, pentru care se datorează dobânzi aferente în sumă totală estimată de 67 mii lei.


- Efectuarea de cheltuieli nelegale reprezentând contravaloarea kilometrilor neparcurși, trecuți în foile de parcurs anexă la facturile prezentate de SC Herarconi SRL și contravaloarea serviciilor de transport persoane facturate după data scadenței ultimei rate de leasing. Kilometrii neparcurși, facturați și plătiți, au fost stabiliți ca diferență între numărul de kilometri ai fiecărui autoturism din procesul verbal de predare către beneficiar, respectiv firma de leasing, înregistrați în bordul fiecărui autoturism și kilometrii la sosire din foile de parcurs la data predării.


- Efectuarea de plăţi nelegale cu prestarea serviciului deprindere, transport și gestionare a câinilor fără stăpân de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța în sumă de 233 mii lei pentru care se datorează dobânzi în sumă totală estimată de 18 mii lei. Plata nelegală a fost determinată de decontarea unor servicii care nu au fost prevăzute în HCLM nr. 531/13.12.2006 (contravaloarea etapei de „identificarea prin crotal sau tatuaj” şi a etapei privind „tratamente obligatorii -vaccinare antirabică, dezinfecție, și deparazitare pentru toate capetele de câini ce vor fi prinși”). De asemenea s-a plătit nelegal suma de 23 mii lei ca urmare a includerii în contractele încheiate pentru serviciul de primire, transport și gestionare a câinilor fără stăpân de pe teritoriul administrative al municipiului Constanța, a unor operaţiuni care nu erau prevăzute de hotărâri de consiliu local (tratamente obligatorii, crotaliere).


- Efectuarea de plăţi nelegale în sumă totală estimată de 93 mii lei, constând în sume de bani acordate salariaților în lunile martie şi iunie 2012, ca echivalent al unor cadouri pentru care se datorează dobânzi aferente în sumă totală estimată de 5 mii lei.


- S-a constatat necuprinderea în Regulamentul de Organizarea și Funcționare, la Serviciului Juridic și în fișele posturilor a atribuţiilor consilierilor juridici de redactare de acțiuni, întâmpinări, reprezentare, promovare căi de atac, astfel că au fost achiziţionate servicii de asistență și reprezentare juridical care au determinat plata neeconomicoasă a unor sume cu titlul de onorarii plătite cabinetelor de avocatură.


La final, în actele de control întocmite s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidențelor contabile și a sistemului de control intern. Pentru abaterile constatate mai sus care nu au fost remediate în timpul auditului, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii în cauză pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului local, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora.
 
jooble.org