DETALII DESPRE NECONSTITUŢIONALITATEA LEGII DESCENTRALIZĂRII, constatate de CCR, la respingerea de astăzi. Şi Mazăre mai are de aşteptat până să primească plajele…

DETALII DESPRE NECONSTITUŢIONALITATEA LEGII DESCENTRALIZĂRII, constatate de CCR, la respingerea de astăzi. Şi Mazăre mai are de aşteptat până să primească plajele…(1195)


Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, astăzi, obiecţia de neconstituţionalitate, PE FOND, sesizată acestei Instanţe de către 70 de parlamentari ai Partidului Democrat Liberal (PDL), pe 23 noiembrie 2013, în legătură cu textul Legii Descentralizării Administrative, votată de plenurile reunite ale celor două camere ale Parlamentului României, în data de 19 n0iembrie 2013, act legislativ promovat de către Guvern, prin procedura asumării răspunderii.

Votul negativ a fost în… UNANIMITATE (aşadar, inclusiv judecătorii propuşi de actuala Putere, cum ar fi Toni Greblă, până de curând senator… PSD!, au votat împotriva legii, în forma sa actuală!) şi declară actul supus judecăţii ca fiind NECONSTITUŢIONAL ÎN… INTEGRALITATEA SA!

Iată ce consemnează minuta dată publicităţii de către CCR : "Cu unanimitate de voturi, admite obiecţia de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate INtrinsecă (adică: de FOND – N. Red.) şi constată Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este neconstituţională", se arată în decizia Curţii Constituţionale.
Trebuie, totuşi, să menţionăm că judecătorii CCR au respins o serie de critici formulate de parlamentarii PDL, în primul râd pe cele referitoare la modalitatea de adoptare a acestei legi (în limbaj juridic: “obiecţii de constituţionalitate EXtrinsecă”)asemenea importanţă şi cu un impact decisive la nivelul organizării întregii societăţi româneşti, ci prin procedura asumării răspunderii Guvernului!...: "Cu majoritate de voturi, respinge criticile de neconstituţionalitate extrinsecă a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare,a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică”.


Mai multe principii, exigenţe şi norme constituţionale încălcate în legea examinată


Potrivit comunicatului postat pe site-ul CCR, Curtea a reţinut încălcarea următoarelor principii şi exigenţe din Constituţia României, Legea Fundamentală a ţării:
Principiului autonomiei locale, în privinţa trecerii bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităţilor administrative - teritoriale, fără exprimarea consimţământului autorităţilor administraţiei publice locale / judeţene;
Regimului constituţional al proprietăţii, în privinţa transferului masiv de bunuri, din domeniul public / privat al statului, în domeniul public / privat al unităţilor administrative - teritoriale, prin derogare de la regulile de drept comun în materie, fără o identificare, conform legilor in vigoare, a bunurilor în cauză;
Exigenţelor de claritate, precizie şi predictibilitate a Legii, prin reglementarea contradictorie a drepturilor care se transferă / constituie prin lege (de proprietate / administrare), lipsa de corelare cu ansamblul normativ în materie şi cu reglementările din care sunt preluate competenţele descentralizate, reglementarea unor structuri descentralizate cărora nu le este conferită nicio atribuţie (comisiile judeţene ale monumentelor istorice) cu menţinerea în paralel a structurilor care au format obiectul descentralizării (comisiile zonale ale monumentelor istorice);
Principiului legalităţii, prin nerespectarea cadrului legal în materia descentralizării (Legea – Cadu” a dDescentralizării Administrative, în vigoare – N. Red.) şi a proprietăţii.


CCR constată neconstituţionalitatea Legii Descentralizării Administrative, pe competenţe şi bunuri transferate


Curtea Constituţională a decis neconstituţionalitatea Legii descentralizării în principal în raport cu competenţele descentralizate şi bunurile transferate autorităţilor locale, judecătorii CC constatând inadvertenţe în ceea ce priveşte competenţele transferate, dar şi statutul juridic al bunurilor.
De fapt, reiese clar că principalele probleme constatate în cazul Legii descentralizării au privit competenţele reglementate şi transferate autorităţilor locale, precum şi regimul juridic al bunurilor. Descentralizarea priveşte trei aspecte: competenţe, bunuri şi bani transferate autorităţilor locale.
În cazul competenţelor, judecătorii CC au constatat că acestea au fost menţinute în unele cazuri şi la nivel central şi la nivel local, fiind o suprapunere de competenţe, iar în alte cazuri măsurile au generat mai degrabă centralizarea acestora.
În cazul bunurilor s-a constatat faptul că acestea nu au un statut juridic clar, întrucât legea reglementează transferul bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a autorităţilor locale, respectiv din cea privată a statului în cea privată a autorităţilor locale. Dar prevederile legii nu sunt corelate cu cele din anexele cu descrierea bunurilor care fac obiectul descentralizării! La bunuri, la proprietate, nu se ştie dintre acele anexe care sunt bunuri proprietate publică. La fiecare domeniu descentralizat aveau două chestiuni, bunurile proprietate publică a statului trec în proprietatea publică a UAT, şi al doilea care e invariabil în aceeaşi logică bunurile din proprietate privată a statului în proprietate privată au autorităţii. Ambele trimiteau la o anexă care în care se dau doar bunuri publice. Niciuna din anexe nu are bunuri proprietate privată. Nu se ştie după anexă care e proprietate publică şi care privată. La cele publice nu ştim dacă sunt publice prin declaraţia legii sau pe altă procedură. În plus, bunurile nu sunt individualizate decât prin număr de inventar, care nu atestă apartenenţa nici statutul juridic. Dreptul de proprietate îl atestă înscrierea în Cartea Funciară.


Plajele lui Mazăre: reglementate neconstituţional, în legea retrimisă la Parlament astăzi!...


Judecătorii au constatat că singurul caz în care se face referire la datele de carte funciară a imobilelor este cel al plajelor. Dar chiar şi în acest caz, al plajelor, judecătorii CC au constatat faptul că prin lege se reglementează administrarea plajelor de către autoritatea locală, însă prin efectul anexelor se ajunge la transferul de proprietate.
  
jooble.org