25 de proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a Consiliului Local Medgidia în luna aprilie

25 de proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară a Consiliului Local Medgidia în luna aprilie(227)


Ieri, 28 aprilie 2022, 17 consilieri locali ai municipiului Medgidia s-au întrunit în ședința ordinară a lunii în curs. În cadrul acesteia, toate cele 25 de proiecte de hotărâre au primit votul majoritar al consilierilor prezenți.

Primul punct pe ordinea de zi a privit modificarea tarifului de călătorie pentru transportul public local de persoane în municipiul Medgidia, de la suma de 1,50 ron la 2,50 ron, începând cu data de 01 mai 2022.

Următorul proiect de hotărâre votat de consilieri a fost referitor la avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.

În continuarea ședinței a fost aprobată lista de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și a celor construite din fond locativ de stat din municipiul Medgidia, județul Constanța, pentru anul 2022.

La numărul patru pe ordinea de zi a fost aprobată repartizarea unei unități locative situată în bloc ANL în municipiul Medgidia.

Următoarele proiecte admise de consilierii locali au fost privitoare la atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor – teren situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesele-verbale ale comisiilor de inventariere cu nr. 5248/11.04.2022, nr. 5464/15.04.2022 și nr. 5086/07.04.2022.
Un alt proiect de hotărâre aprobat a privit actualizarea valorii de inventar a bunului mobil Echipamente – Unitate de producție agent termic și energie electrică – Cogenerare(modul de cogenerare din Centrala termică nr. 10), aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia.

Consiliul Local Municipal Medgidia a aprobat vânzarea prin licitație publică a imobilelor aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 106558, 106567, 110495, 106490, 106064, 106451, 100217, 106452, 106489, 100113, 106066 și 106065.

Totodată, a fost votat proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicabile la nivelul municipiului Medgidia, pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1%.

În continuarea ședinței au fost aprobate rescadențarea ratelor aferente contractului de credit nr. 8-SCT/30.07.2007, încheiat între Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. și Municipiul Medgidia și alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022.

Cu numărul 24 pe ordinea de zi a fost admisă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială ”I.L. Caragiale” din municipiul Medgidia, județul Constanța.

Ultimul punct pe ordinea de zi care a întrunit votul consilierilor a fost privitor la aprobarea aderării U.A.T. ”Nicolae Bălcescu” la Asociația ”ADI APĂ-CANAL CONSTANȚA”.


 

 

 
jooble.org