Consiliului Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară
pentru data de 30.03.2022, ora 13,00

Consiliului Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 30.03.2022, ora 13,00(199)


Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 30.03.2022, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

    - Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință, precum și prin utilizarea oricăror mijloace electronice.
      - Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Constanța 24.03.2022


PREȘEDINTE,                                                 Contrasemnează,
Mihai LUPU                                                     SECRETAR GENERAL al JUDEȚULUI, 

                                                                        Nesrin GRAFAR

 


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.352 din 24.03.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 30.03.2022, ora 13,00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 23.02.2022 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 09.03.2022.

II. Proiecte de hotărâri

  1. Proiect de hotărâre nr.76/07.03.2022 privind Organigrama și Statul de funcții pentru Biblioteca Județeană I.N.Roman Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  2. Proiect de hotărâre nr.77/10.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  3. Proiect de hotărâre nr.78/14.03.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.246/11.11.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  4. Proiect de hotărâre nr.79/15.03.2022 privind închirierea prin licitație pubică a spaţiului comercial în suprafaţă utilă de 39,60 mp, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța – intrare vizitatori.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  5. Proiect de hotărâre nr.80/15.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.52 din 28.01.2022 cu un post permanent de pază,(24 ore/zi) la imobilul în care a funcționat Secția Clinică Dermatovenerologie, situat în municipiul Constanța, Aleea Portului Nou nr.6, județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  6. Proiect de hotărâre nr.81/15.03.2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  7. Proiect de hotărâre nr.82/16.03.2022 privind modificarea și completarea H.C.J. nr.39/2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea „Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nufărului nr.3, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  8. Proiect de hotărâre nr.83/16.03.2022 privind împuternicirea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei" Constanţa pentru încheiere/adiționare contracte de închiriere și adiționare contracte de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004 pentru cabinetele medicale, proprietate privată a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


  9. Proiect de hotărâre nr.84/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui teren, proprietate publică a Comunei Nicolae Bălcescu, din domeniul public al UAT Nicolae Bălcescu în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 10. Proiect de hotărâre nr.85/16.03.2022 privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 11. Proiect de hotărârea nr.86/16.03.2022 privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2022 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în calitate de operator, în relația cu Județul Constanța- Consiliul Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 12. Proiect de Hotărâre nr. 87/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Băneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a Comunei Băneasa, din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 13. Proiect de hotărâre nr. 88/18.03.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța, asupra construcțiilor (grupuri sanitare), în suprafață de 7 mp și 8 mp, situate în Bd. Tomis, nr.145, municipiul Constanța, județul Constanța și trecerea acestora din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al Județului Constanța în vederea desființării acestora prin demolare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 14. Proiect de hotărâre nr.89/18.03.2022 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean în calitate de membru în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Maria Montessori” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 15. Proiect de hotărâre nr.95/22.03.2022 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 16. Proiect de hotărâre nr.90/18.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”Constanţa .
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 17. Proiect de hotărâre nr.91/21.03.2022 privind modificarea și completarea anexelor Hotărârea Consiliului Județean nr.304/2021 privind modificarea listei bunurilor proprietate publică și privată a județului Constanța aferente serviciilor delegate și concesionate operatorului SC Raja SA- anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, prin eliminarea pozițiilor reprezentând bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apă și canalizare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 18. Proiect de hotărâre nr.92/21.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 19. Proiect de hotărâre nr.93/21.03.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța"Teodor T. Burada".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 20. Proiect de hotărâre nr.94/22.03.2022 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 21. Proiect de hotărâre nr.96/23.03.2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 22. Proiect de hotărâre nr.97/23.03.2022 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța în vederea elaborării strategiei privind identificarea de amplasamente fezabile și a evaluării costurilor de derulare a unei investiții finanțată din fonduri europene în legătură cu Proiectul „Puncte de debarcare (porturi pescărești) la Marea Neagră și la Dunăre”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 23. Proiect de hotărâre nr.98/23.03.2022 privind transmiterea unei solicitări Consiliului Local al Orașului Ovidiu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al UAT Orașul Ovidiu în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea punerii la dispoziția Proiectului-Fazarea Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța", cod SMIS 2014+110880.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 24. Proiect de hotărâre nr.99/23.03.2022 privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanța, precum și aprobarea Documentației privind procedura de atribuire a contractului de închiriere al acestuia.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 25. Proiect de hotărâre nr.100/24.03.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 26. Diverse - Plan Strategic cu privire la prioritățile ce vizează siguranța persoanei și ordinea publică, recomandat Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pentru anul 2022, de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Constanța.

Constanța 24.03.2022

PREȘEDINTE,                                                             Contrasemnează,
Mihai LUPU                                                SECRETAR GENERAL al JUDEȚULUI,

                                                                                 Nesrin GRAFAR 
jooble.org