Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară
pentru data de 11.11.2021, ora 13,00

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 11.11.2021, ora 13,00(471)


Dispoziţia nr. 528/04.11.2021
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară
pentru data de 11.11.2021, ora 13,00

 

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137, 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 11.11.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
    - Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;
    - Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Preşedinte,
Mihai Lupu

 

                                                                                           Contrasemnează,
                                                                                         Secretar General al Judetului,
                                                                                     Nesrin Geafar

 

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 528 din 04.11.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 11.11.2021, ora 13,00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 20.10.2021.

II.
1. Proiect de hotărâre nr. 241/01.11.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Geafer Dincer, precum și vacantarea locului de consilier județean.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2. Proiect de hotărâre nr.242/01.11.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții , pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța Căluțul de mare.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3. Proiect de hotărâre nr. 243/01.11.2021 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publică a Județului Constanța în suprafață de 13 mp, situat pe raza UAT Aliman, comuna Aliman.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiect de hotărâre nr. 244/01.11.2021 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publică a Județului Constanța în suprafață de 1 mp situat pe raza UAT Aliman, localitatea Floriile.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiect de hotărâre nr. 245/01.11.2021 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publică a Județului Constanța în suprafață de 10 mp situat pe raza UAT Aliman, localitatea Vlahii.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiect de hotărâre nr. 246/01.11.2021 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publică a Județului Constanța în suprafață de 11 mp situat pe raza comunei Rasova.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiect de hotărâre nr. 247/01.11.2021 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publică a Județului Constanța în suprafață de 4 mp situat pe raza UAT Rasova, sat Cochirleni.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiect de hotărâre nr.248/01.11.2021 privind aprobarea tarifelor pentru dezăpezire și combaterea lunecușului, pentru iarna 2021-2022, aplicate de R.A.J.D.P. Constanța (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) a Caietului de sarcini și a draftului Contractului de prestare de servicii.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


9. Proiect de hotărâre nr. 249/02.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


10. Proiectul de hotărâre nr.250/02.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


11. Proiect de hotărâre nr. 251/03.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiect de hotărâre nr.252/03.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


13. Proiect de hotărâre nr.253/03.11.2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiect de hotărâre nr.254/03.11.2021 privind contribuția Județului Constanța la bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiect de hotărâre nr.255/03.11.2021 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16. Proiect de hotărâre nr. 256/04.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17. Proiect de hotărâre nr. 257/04.11.2021 privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, la nivelul Județului Constanța, pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


18. Proiect de hotărâre nr.258/04.11.2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al județului Constanța și gestiunea S.C. RAJA S.A. în domeniul privat al județului Constanța și administrarea Consiliului Județean Constanța în vederea desființării acestora.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

19. Proiect de hotărâre nr. 259/04.11.2021 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța, asupra unui imobil (teren+construcție), identificat cu număr cadastral 230423, aflat în domeniul public al județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 

 

 

 

Preşedinte,
Mihai Lupu


Contrasemnează,
Secretar General al Judetului,
Nesrin Geafar
 
jooble.org