Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 21 aprilie 2021, ora 13.00

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 21 aprilie 2021, ora 13.00(430)                                                     ROMÂNIA
                                         JUDEŢUL CONSTANŢA
                                         CONSILIUL JUDEŢEAN
                                                  PREŞEDINTE
               

                                         Dispoziţia nr.191/14.04.2021 privind

convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 21.04.2021, ora 13,00


Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 21.04.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
- Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;
- Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul general al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ.

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI
                             
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
                                                                                                      GEAFAR NESRIN

 

 

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.191 din 14.04.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 21.04.2021, ora 13,00.

1. Proiectul de hotărâre nr.74 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Mîrșu Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier județean.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2. Proiectul de hotărâre nr.65 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3. Proiectul de hotărâre nr.66 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021 pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiectul de hotărâre nr.69 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiectul de hotărâre nr.70 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiectul de hotărâre nr.75 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisations, en redressment, pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiectul de hotărâre nr.76 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiectul de hotărâre nr.82 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9. Proiectul de hotărâre nr.83 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Listei de Investiții pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10. Proiectul de hotărâre nr.84 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiectul de hotărâre nr.85 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiectul de hotărâre nr.86 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiectul de hotărâre nr.87 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Artă Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

14. Proiectul de hotărâre nr.88 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

15. Proiectul de hotărâre nr.89 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „ Căluțul de mare”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

16. Proiectul de hotărâre nr.90 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

17. Proiectul de hotărâre nr.91 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

18. Proiectul de hotărâre nr.98 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

19. Proiectul de hotărâre nr.108 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

20. Proiectul de hotărâre nr.109 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

21. Proiectul de hotărâre nr.100 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală pe trimestrul I, an 2021.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

22. Proiectul de hotărâre nr.104 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2020.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

23. Proiectul de hotărâre nr.78 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

24. Proiectul de hotărâre nr.107 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

25. Proiectul de hotărâre nr.77 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

26. Proiectul de hotărâre nr.67 privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2021 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment, în calitate de operator în relația cu Consiliul Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

27. Proiectul de hotărâre nr.68 privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021, finanțate din bugetul Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

28. Proiectul de hotărâre nr.79 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Palat administrativ” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

29. Proiectul de hotărâre nr.80 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Bloc L4” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

30. Proiectul de hotărâre nr.72 privind desemnarea Secretarului executiv și a supleantului în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

31. Proiectul de hotărâre nr.99 privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Județean Constanța în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

32. Proiectul de hotărâre nr.102 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații, proprietatea publică a Județului Constanța, situate în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, în scopul desfășurării de activități comerciale.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

33. Proiectul de hotărâre nr.81 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța, pentru realizarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea a 6 (șase) căsuțe din lemn din cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

34. Proiectul de hotărâre nr.92 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Muzeul de Artă Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

35. Proiectul de hotărâre nr.93 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

36. Proiectul de hotărâre nr.94 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

37. Proiectul de hotărâre nr.95 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

38. Proiectul de hotărâre nr.103 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

39. Proiectul de hotărâre nr.96 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

40. Proiectul de hotărâre nr.97 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

41. Proiectul de hotărâre nr.71 privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.51/24.03.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

42. Proiectul de hotărâre nr.101 privind aprobarea protocolului de colaborare între Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Constanța, Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Universitatea Ovidius Constanța, Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

43. Proiectul de hotărâre nr.105 privind completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.37 din 17.02.2021 cu un post permanent 24 ore/zi la obiectivul Casa Bulgărească din sat Canlia, comuna Lipnița, jud. Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 


PREŞEDINTE,
LUPU MIHAI                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
                                                                                    GEAFAR NESRIN
 
jooble.org