Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 17 decembrie 2020, ora 13:00

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 17 decembrie 2020, ora 13:00(469)


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

Dispoziţia nr. 485/11.12.2020


 

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 17 decembrie 2020, ora 13.00, ședință ce se va desfășura în sistem videoconferință, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor - verbale ale ședințelor Consiliului Județean Constanța desfășurate la datele : 27 noiembrie și 02 decembrie 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în cadrul procedurii speciale de insolvență.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în cadrul Adunării Generale a Asociației “Grup de Acțiune Locală Constanța Centru”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în cadrul Adunării Generale a Asociației “Grup de Acțiune Locală Constanța Sud”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în cadrul Adunării Generale a Asociației „Grup Local Dobrogea Nord”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. Constanța nr.203/27.08.2020 privind aprobarea Comisie pentru Concursul de proiecte de management la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID - 19” și a indicatorilor tehnico – economici aferenți.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea Spitatului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei  Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19” și a indicatorilor tehnico – economici aferenți.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului imobil Clădire C6 (stație de clorinare) situat în incinta imobilului Gospodăria de Apă Limanu, din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al Județului Constanța și desființarea acestuia prin demolare.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnico - Economice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020 – 2021 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, pentru anul 2021.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor prestate de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2021.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2020, finanțate din bugetul Județului Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța „în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment” pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții precum și modificarea Programului de evenimente culturale, pe anul 2020 pentru Teatrul de Stat Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, pentru Muzeul de Artă Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2020, de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Județului Constanța pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

Art.2. - Proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;
- Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;
- Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâri în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.

 

PREŞEDINTE,
LUPU MIHAI

 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
                                                                                             BELU MARIANA
 
jooble.org