Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară luni, 21.09.2020, ora 13.00

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară luni, 21.09.2020, ora 13.00(282)DISPOZIŢIA NR. 3892/2020

privind convocarea Consiliului local al municipiului Constanţa
în şedinţă ordinară

 

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art. 1- (1) Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, luni, 21 septembrie 2020, ora 1300.
(2) Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.
Art. 2 – (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
(2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.
Art. 3 - Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.
Art. 4 - Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.
Art. 5 - Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6 - Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

 

Proiectul ordinii de zi

 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2020;

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății CT BUS SA pe anul 2020;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „Respect”;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Constanta, în calitate de membru fondator în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca membru fondator la înființarea Asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța”;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Frîncu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elisabeta Samara - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Ilie Floroiu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Adrian Bavaru - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Victor Ciupină - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Andrei Pavel - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Niculae Ștefan - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Horia-Vlad Tecău - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Anaid Tavitian - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Nicoleta Daniela Sofronie - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Alexandru Mereuță - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Ploscariu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ situate pe raza municipiului Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Epictet și Astion;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Cuvios Gherman;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanţa şi societatea 3D American Style Development S.R.L.;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 542/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate, pentru amenajarea „str. Amsterdam - tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid - și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia”;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale – Municipiul Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea Canal S SRL;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Iusein Ilker;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Traian nr. 9;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 268/2020 privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Chiliei nr. 27;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul privat al acestuia;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 337 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 33B, în favoarea numitei Kanmaz Mihaela;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 1, în suprafață indiviză de 14,77 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351C/28.11.2019 încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 2, în suprafață indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 3, în suprafață indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mugurului nr. 45, în suprafață de 85 mp, către doamna Mihai Simona-Mariana;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Radu Calomfirescu nr. 3C, în suprafață indiviză de 10 mp, către domnul Bișoc Paul;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Plantelor FN, în suprafață de 27 mp;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, compus din 2 corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,8 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren indiviz în suprafață totală de 198,9 mp;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 286, în suprafață de 1060 mp, ocupat parțial de activul deținut în proprietate de SC Dinamic Trading Star SRL;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului aferent spațiului comercial nr. 5, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla Select, în suprafață de 289 mp, ce face obiectul contractului de asociere nr. 1974/29.10.2001, adiționat, încheiat cu RA „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța”, către SC Gesi Grup Center SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Bufet Doruleț, în suprafață de 94mp;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 458, investitor SC Alaidava SRL;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Dorului nr. 11-11B, investitor Pocea Nicolae;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – reorganizare stație carburanți, bd. Aurel Vlaicu nr. 121, investitor SC Lukoil România SA;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Alexandru Șteflea nr. 6B, investitori Onțică Adrian și Rădoi Mariana;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 367/2017;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 35/2015;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2


Proiect de hotărâre privind corectarea prevederilor anexei la HCL nr. 318/2020;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor precizări privind prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ Palazu Mare;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire circulației publice situate în zona peninsulară a municipiului Constanța, teren identificat cu nr. cadastral 252065;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona sere, aprobate prin HCL nr. 560/2019;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2020;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola Mamaia SRL;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor.
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
      - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
     PRIMAR,

     Decebal Făgădău

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                          Secretar general,
                                                                                          Fulvia Antonela Dinescu
jooble.org