Proiectul ordinii de zi -  a ședinței ordinare  a Consiliului Local al Municipiului Constanța  ce a fost  convocat pentru data de 28 februarie  2020

Proiectul ordinii de zi - a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanța ce a fost convocat pentru data de 28 februarie 2020(511)


Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

 Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 28 februarie 2020, ora 1200, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art. 2(1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
              (2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.

Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.

Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.

Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.01.2019;

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului INFANT;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 432/2019 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei” și a cheltuielilor aferente;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 147/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu” – actualizare indicatori tehnico-economici la faza PT;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții „Fluidizarea circulației și amenajarea sensului giratoriu la intersecția str. I.G. Duca cu bd. Mamaia și fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazu cu bd. Mamaia, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Amenajare parcare auto publică Mamaia Nord – zona Summerland”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe bd. Mamaia, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9.  Proiect de hotărâre privind actualizarea devizelor generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Compozitori – Etapa I, cartier Baba Novac – Etapa I;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5;

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, blocul nr. 6, et. II, ap. 22;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului chiriilor ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 854 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Bufet Felix, în favoarea societății Marina & Santis S.R.L.;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 892 mp situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr.284, lot 3, în favoarea societății Niss Mode S.R.L.;                iniţiator: primar Decebal Făgădău                                                                                                             

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea doamnei Cristocea Maria, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către CNAIR S.A. - DRDP Constanța a terenurilor aflate în proprietatea municipiului Constanța, identificate cu numerele cadastrale 235018, 134787, 234779 și 234983;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341G, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 242772/2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 3022/2003 și nr. 340/2014;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 173673/2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3256/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 33080/2020 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 3754/2004 și nr. 1380/2007;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 24172/2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ion Luca Caragiale nr. 50, în suprafață de 44 mp, în vederea vânzării directe către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Daciei nr. 9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6218/2016, adiționat, încheiat între R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Cerchez Georgeta-Mădălina;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 403/2005 și HCL nr. 615/2007;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisia de specialitate nr. 2

31. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 196/2007;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisia de specialitate nr. 2

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Popa Farcaș nr. 33, investitor Manea Nicușor;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisia de specialitate nr. 2

33. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 23/2018, inițiator SC Maurer Imobiliare Land SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisia de specialitate nr. 2

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisia de specialitate nr. 2

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private, inițiatori Secărea George și Maria, Secărea Marioara;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisia de specialitate nr. 2

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2020-2021;
iniţiatori: consilierii locali Trandafir Raluca – Andreea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana - Teodora, Florea Răzvan - Ionuț
-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada iulie – decembrie 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 324/2019 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2020;
 iniţiator: primar Decebal Făgădău
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

 iniţiator: primar Decebal Făgădău
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

 

PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU
 
jooble.org