Consiliul Local al municipiului Constanța este convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local al municipiului Constanța este convocat în ședință extraordinară(478)DISPOZIŢIA NR. 4057

privind convocarea Consiliului local al municipiului Constanţa
în şedinţă extraordinară

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) , alin. (4) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

 Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă extraordinară, luni, 23 septembrie 2019, ora 1200, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
 

Art. 2  

- (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlului proiectului de hotărâre, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
- (2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.

Art. 3 Proiectul de hotărâre a fost transmis în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.

Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.

Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 6 Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi

Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

 

 

Anexă la Dispoziţia nr. 4057/2019

 

Proiectul ordinii de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al SC Confort Urban SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

 PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU
jooble.org