Bugetul municipiului – aprobat în ședința ordinară a lunii aprilie

Bugetul municipiului – aprobat în ședința ordinară a lunii aprilie(1657) Joi, 18 aprilie, la Primăria Medgidia a avut loc ședinta Consiliului Local Municipal Medgidia, cu 17 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele: ,,Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pentru anul 2019” , ,,Aprobarea documentației aferente serviciului de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar veterinare pentru câinii fără stăpân de pe raza municipiului Medgidia”, ,,Numirea unui membru în consiliul director al Clubului Sportiv Medgidia”, ,,Reglementarea situației juridice a imobilului teren în suprafață de 1698,91mp situat în Medgidia, str. Silozului, nr.103B, județ Constanța”.
Nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi admis proiectul referitor la ,,Stabilirea taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2020”.

 La primul punct s-a aprobat ,,bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2019” . Bugetul total al municipiului pentru anul în curs este de 137.166.366 lei. Bugetul de funcționare este de 79.341.556 lei și cel de dezvoltare în sumă de 57.824.810 lei. Bugetul a fost estimat ținând cont de prioritățile administrației locale, acestea fiind: dezvoltarea locală cu ajutorul proiectelor şi investiţiilor noi - pentru crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, protecţia cetăţenilor şi a mediului, funcţionarea la nivel cantitativ şi calitativ superior a serviciilor publice, susţinerea educaţiei, sănătăţii, culturii, sportului şi cultelor.
A fost aprobată ,,rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019”. Veniturile totale propuse pentru anul 2019 sunt în sumă de 53.342.115 lei.

 Următorul proiect admis a fost:,, Aprobare P.U.Z. Fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri administrative și împrejmuire”. Investiția se va realiza în perioada 2019 – 2022. Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de Est a Municipiului Medgidia, la sud de Canalul Dunare Marea Neagră, într-o zonă industrială parțial funcțională, în suprafață de 103.039,00 mp identificat cadastral sub numărul 106771. Consilierii locali au aprobat și ,,acordul de parteneriat între UAT Medgidia și CRH Ciment (Romania) S.A.” privind lansarea programului “Medgidia un oraș European”, program de regenerare și estetică urbană, sprijinire a activităților sportive, caritabile și de protecție a mediului în spiritul conceptului dezvoltării durabile.

 A fost votat și ,,Acordul Consiliului Local al Municipiului Medgidia pentru sustinerea proiectului Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Medgidia pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia” . Proiectul se derulează pe o perioadă de 52 de luni, iar suma de 105.521 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuielile neeligibile.

 Conform proiectului de hotărâre pentru ,,numirea administratorului special al debitoarei S.C.Apollo Ecoterm SRL și stabilirea remunerației acestuia”, acesta va fi domnul Șaguna Dorinel Andrei.
Referitor la societatea Apollo Ecoterm a fost aprobat și proiectul privind ,,delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat referitoare la activităţile de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, precum şi reabilitare, întreţinere şi reparaţii drumuri din municipiul Medgidia, județ Constanța către S.C.APOLLO ECOTERM S.R.L.”

 În ședința ordinară a lunii aprilie au mai fost votate proiectele: ,,Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia”, ,,Acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2019”, ,, Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 6128 mp având număr cadastral 108794, situat în intravilanul Municipiului Medgidia, județ Constanța”, ,,Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren intravilan în suprafață de 4708 mp având număr cadastral 108795, situat în Municipiului Medgidia, județ Constanța”.
 
jooble.org