Cum pot deveni pompieri sau jandarmi rezerviștii MAI

Cum pot deveni pompieri sau jandarmi rezerviștii MAI(937)


        Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa organizează concurs/examen, pentru ocuparea a 34 posturi de execuţie vacante, prin rechemare în activitate a persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne, necesare asigurarii intervenţiei în situaţii de urgenţă, astfel:

Detaşamentul de pompieri Palas:

Subofiţer operativ principal – 1, Conducător auto – 1, Subofiţer administrativ principal – 1;

Detaşamentul de pompieri „Slt. Fripis Marius Daniel”:

Subofiţer operativ principal – Echipa pirotehnică – 1;Detaşamentul de pompieri Port: Subofiţer operativ principal- Compartiment coordonare misiuni – 1, Conducător auto – 2; Detaşamentul de pompieri Cernavodă: Subofiţer operativ principal – 1, Conducător auto – 1, Subofiţer operativ principal- Compartiment coordonare misiuni – 1;

Detaşamentul de pompieri Medgidia:

Subofiţer operativ principal – 4, Conducător auto – 1; Secţia de pompieri Mangalia:
Subofiţer operativ principal – 2, Conducător auto – 4; Staţia de pompieri Tuzla:
Conducător auto – 5; Garda de Intervenţie Chirnogeni:
Conducător auto – 2; Secţia de pompieri Midia Năvodari:
Subofiţer administrativ principal – 1; Secţia de pompieri Hârşova:
Subofiţer operativ principal – 1, Subofiţer administrativ principal – 1, Conducător auto – 2; Centrul operaţional: Subofiţer operativ principal – Compartimentul depoluare marină – 1 .

        Cererile se pot depune la sediul inspectoratului până la data de 08.04.2016, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-15:00, iar dosarele de recrutare până la data de 15.04.2016, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-15:00. Pentru mai multe detalii, vă puteţi adresa biroului Resurse Umane la numărul de telefon 0241.617.381, int. 27007-27140 sau puteţi accesa pagina de internet a inspectoratului, www.isudobrogea.ro.

        De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinelor M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. II/4834/2016, toate cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de subofiţer (ordine publică/pază şi protecţie instituţională) din structurile operative ale Jandarmeriei Române prin rechemare în activitate, astfel:

I. – 1 post de subofiţer pază principal – Grupa 1 jandarmi pază instituţională Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă; arma jandarmi, specialitatea militară – protecţie instituţională;
II. – 3 posturi de subofiţer operativ principal – Grupa a 2-a jandarmi supraveghere şi intervenţie Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă; arma jandarmi, specialitatea militară – ordine şi siguranţă publică;
III. – 1 post de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) – Grupa a 2-a jandarmi supraveghere şi intervenţie Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;
– arma jandarmi, specialitatea militară – ordine şi siguranţă publică;

        Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii generale: să fie cadre militare în rezervă, provenite din poliţişti sau cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne; să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează respectiv, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen; nu au fost trecute în rezervă/nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor; alte condiţii specifice posturilor scoase la concurs, prevăzute în fişele posturilor, condiţii ce vor fi menţionate în anunţurile proprii întocmite de unităţile la nivelul cărora se organizează concursuri. Nu pot fi încadrate prin rechemare în activitate cadrele militare care au mai avut această calitate, dacă: a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.
        Nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepţia celor provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne. Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

cererea de înscriere şi CV; copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar; caracterizarea de la ultimul loc de muncă; 3 fotografii tip buletin de identitate; două fotografii color 9 x 12 cm; fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; copie a permisului de conducere (doar candidaţii pentru postul de subofiţer operativ principal şi conducător auto). Concursurile vor consta în susţinerea a două probe, astfel: evaluarea performanţei fizice; test scris ce constă în rezolvarea unor teste-grilă. Graficul privind desfăşurarea principalelor activităţi, este următorul: Depunerea cererilor de înscriere 01-08.04.2016, ora 16.00; Depunerea dosarelor de candidat, până la data de: 20.04.2016, ora 16.00; Testarea psihologică, în perioada: 21-27.04.2016; Evaluarea performanţei fizice, în perioada: 11.05.2016, începând cu ora 09.00; Susţinerea testului scris, în data de: 14.05.2016. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi ale căror dosare de recrutare sunt complet şi corect întocmite.
        Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa din municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, la telefon 0241/ 618969, interior 24557, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 1600.

Anunţul este postat pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 01.04.2016. 
jooble.org