Cum se acordă sprijinul cuplat pentru soia

Cum se acordă sprijinul cuplat pentru soia(1087)


Ghidul pentru solicitanţii de PLĂȚI DIRECTE şi AJUTOARE NAȚIONALE TRANZITORII în sectorul vegetal – Campania 2016 poate fi consultat pe site-ul APIA, scrie agro-tv.ro. Pentru cultivatorii constănţeni de soia acesta prevede: Se acordă fermierilor activi care îndeplinesc prevederile art.42 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare, şi anume: a) realizează o producţie anuală minimă de 1300 kg boabe soia/ha; b) valorifică o producţie minimă de 1300 kg boabe soia/ha pe bază de contract încheiat cu o unitate de industrializare a boabelor de soia, în scopul obţinerii de şrot şi ulei de soia sau 38 soia integral extrudată, sau pe bază de contract comercial de vânzare a mărfii, si/sau o utilizează în scopul furajării animalelor înscrise în RNE şi a păsărilor pe care le deţin în fermă, prin prelucrarea producţiei cu instalaţii proprii de procesare a soiei sau pe bază de contract de prestări servicii, sau c) în cazul loturilor semincere, cantitatea minimă de 1.300 kg/ha sămânţa certificată: i) se livrează menţinătorului sau deţinătorului soiului pe bază de aviz de expediţie şi/sau ii) se livrează către terţi pe bază de factură fiscală şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol şi /sau iii) se utilizează pentru necesarul propriu. a) utilizează, pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, sămânţă certificată oficial în conformitate cu: Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, denumită în continuare Legea nr. 266/2002, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România. Unitatea de industrializare a boabelor de soia, în cazul în care este situată pe teritoriul României, trebuie să fie înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, cu modificările ulterioare. Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele: a) note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă; b) factura de achiziţie a instalaţiei de procesare/contractul de închiriere/contractul de leasing al instalaţiei de procesare sau contractul de prestări servicii pentru producerea de furaje. În cazul în care, fermierul nu mai deţine factura de achiziţionăre a instalaţiei de procesare, trebuie să prezinte extras din documentele contabile din ultimul an prin care dovedeşte că instalaţia este înregistată ca mijloc fix. În cazul în care fermierul nu deţine instalaţia de procesare a soiei, poate prezenta contractul de prestări servicii încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia; c) contractul încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia, în scopul obţinerii de şrot şi ulei de soia sau soia integral extrudată şi factura fiscală de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul persoanelor fizice, pentru minim 1300 kg boabe soia/ha; d) contractul comercial de vânzare a mărfii şi factura fiscală de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, pentru minim 1300 kg boabe soia/ha vîndută; e) în cazul loturilor semincere, prin excepţie de la lit. a)-e), fermierul prezintă: i) factura fiscală pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului, şi/sau ii) factura fiscală de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi, iii) Buletinul de analiză oficială cu menţiunea ,,Necesar propriu” şi ,,Interzisă comercializarea”, sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului din care să reiasă reţinerea pentru necesarul propriu a minimum 1300 kg/ha sămânţă certificată.” Începând cu anul de cerere 2016, fermierii constănţeni care solicită această schemă de sprijin trebuie să prezinte factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiza oficială, cu menţiunea ,,sămânţă admisă pentru însămânţare” sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea ,,Necesar propriu” şi ,,Interzisă comercializarea”, sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene, sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului nr. 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantitatea minimă de sămânţă necesară la hectar este inclusă în anexa nr. 4 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Verificarea eligibilităţii, în cazul consumului în ferma proprie, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificări şi completări ulterioare şi a numărului mediu de animale înscrise în RNE şi de păsări din fermă pe perioada anului de cerere, conform art.42 alin.(5) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015. Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.
jooble.org