UTILE. Anunţ APIA pentru obţinerea vizei pentru carnetele de rentier agricol

UTILE. Anunţ APIA pentru obţinerea vizei pentru carnetele de rentier agricol(899)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 1 martie - 31 august 2016 - în zilele lucrătoare - rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Centrul judeţean Constanţa pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original (decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie); procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional). Pe baza acestor documente, persoana desemnată de către Centrul judeţean Constanţa al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi, în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Solicitanţii prezintă la Centrul judeţean Constanţa al APIA documentele menţionate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor. Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Calculul sumei,conform celor de la adevarulfinanciar.ro, se face prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
jooble.org