ANAF face precizări importante(841)


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează ca în Monitorul Oficial al României nr. 14 din 08 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
Prin actul normativ menţionat au fost aprobate următoarele proceduri:

· Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

· Procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;.

· Procedura de îndreptare a erorilor materiale;

· Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi;

Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;

e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează această calitate, până la îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute de lege.

Pe perioada cât contribuabilii/plătitorii sunt declaraţi inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, contribuabilii/plătitorii declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.

Contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale, la reactivare vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA, la organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării Deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea şi scoaterea inactivităţii fiscale în/din evidenţa cazierului fiscal al contribuabilului/plătitorului şi al reprezentanţilor legali ai acestuia se fac potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015

La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează Registrul Contribuabililor / plătitorilor inactivi / reactivaţi.

Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea “Informaţii publice”.

Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor regionale ale finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii/plătitorii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.
jooble.org