Principalele proiecte de activitate ale Autorității Navale Române pentru anul 2016(778)


Activitatea Autorității Navale Române în anul 2016 urmărește îndeplinirea obiectivelor sale de activitate, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, printr-o serie de proiecte de activitate care se vor derula pe parcursul întregului an.
Ca și în anii anteriori, obiectivele prioritare de activitate pentru Autoritatea Navală Română rămân ”asigurarea și dezvoltarea standardelor de siguranță a navigației în porturile românești”, atât maritime cât și fluviale, și ”perfecţionarea sistemului de examinare și certificare a personalului navigant român”.

Siguranța navigației

În aceea ce privește atribuția principală a ANR, asigurarea siguranței navigației, au fost stabilite o serie de obiective, după cum urmează:
• menținerea procedurilor operaționale în concordanță cu modificările legislative naționale, cu noile prevederi ale convențiilor la care România este parte, a memorandumurilor, directivelor și rezoluțiilor care impun reguli stricte privind siguranța și securitatea navală;
• reducerea până la eliminarea completă a navelor sub standard care intră în porturile românești;
• reducerea procentului până la 5% a inspecțiilor neefectuate la navele de Prioritate I, nave cu profil de risc înalt și până la 10% nave cu profil de risc normal, pe linie de PSC;
• implementarea la nivel național a interfeței electronice National Single Window (NSW) și elaborarea normelor privind utilizarea acestei interfețe;
• actualizarea și modernizarea softului RORIS;
• monitorizarea activităților de verificare/auditare la companiile și navele care arborează pavilion român și efectuarea de audituri conform Codului ISM și ISPS;
• aplicarea HG nr.1295/2009 privind garanțiile financiare în caz de abandon a navigatorilor.

Lipsa incidentelor de orice natură, inclusiv a deversărilor accidentale la terminale pe timpul operațiunilor navelor tip tanc, prin efectuarea de inspecții riguroase, intransigente cu profesionalism, într-un termen scurt, a dat încredere operatorilor, administrației portuare și echipajelor navelor, creând un climat propice pe timpul prestării serviciilor pentru eliberarea certificatului de conformitate la terminalele petroliere sau a permisului de operare la navele tanc.

Personal navigant

Pentru perfecționarea continuă a sistemului de examinare și certificare a personalului navigant român, ANR va urmări:
• consolidarea colaborării cu experții Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin pentru recunoașterea pe RIN a cursurilor efectuat de CERONAV Galați;
• modificarea unor acte normative în conformitate cu legislaţia internaţională la care România este parte, și anume: modificarea standardului medical și implementarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), precum şi a amendamentelor din 2014 prin modificarea HG nr.83/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
• preschimbarea tuturor carnetelor de marinar / brevetelor / certificatelor de capacitate / atestatelor, în conformitate cu Ordinul MT nr.1252/2014;
• revizuirea bazei de date prin implementarea de teste multidisciplinare pentru eliberarea brevetelor / certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim.

Coordonarea intervențiilor SAR

În scopul asigurării unei coordonări mai eficiente a intervențiilor SAR, a fost reînființat în cadrul ANR Centrul Maritim de Coordonare, cu rang de direcție, care include Serviciul VTMIS și Serviciul MRCC. Pentru anul 2016, pe acest segment de activitate au fost planificate o serie de obiective care să vizeze întărirea capacității de răspuns a instituției în caz de distress sau poluare cu hidrocarburi prin:
• întărirea cooperării în domeniu în zona Mării Negre – ANR va organiza în luna octombrie 2016, Conferința Regională SAR la Marea Neagră;
• întreprinderea demersurilor necesare pentru încheierea acordului bilateral cu Administraţia Maritimă din Bulgaria privind activităţile SAR, conform Convenției SAR Hamburg 1979 şi a Acordului SAR de la Ankara privind cooperarea ţărilor riverane Mării Negre în domeniul căutării şi salvării vieții omenești pe mare;
• revizuirea Planului de cooperare interministerial SAR 2013, în scopul reducerii timpilor de reacție ai unităților de intervenție;
• organizarea şi participarea la exerciţii privind căutarea şi salvarea vieţii omeneşti pe mare şi răspuns la poluare, atât la nivel local naţional, cât şi la nivel regional sau comunitar, pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire;
• Creşterea siguranţei navigaţiei, prevenirea situaţiilor potenţial periculoase în trafic, fluidizarea şi eficientizarea traficului în zona VTS, prin asigurarea serviciilor specifice centrului VTMIS: informare, asistenţă şi organizare a traficului.

 

Reglementări legislative și relații internaționale

Ca obiective majore ale procesului de monitorizare, transpunere şi implementare a acquis-ului comunitar şi a actelor normative internaţionale legiferate în cadrul organizaţiilor internaţionale la care România este parte, din domeniul transporturilor navale, menţionăm:
• transpunerea în timp util a directivelor europene;
• definitivarea procesului de elaborare a normelor de aplicare ale Convenţiei privind munca în domeniul maritim - MLC 2006, convenţie pe care România a ratificat-o prin Legea nr.214/2015;
• actualizarea permanentă a obligaţiilor de raportare către Comisia Europeană;
• iniţierea actelor normative necesare pentru adoptarea tuturor amendamentelor aduse reglementărilor internaţionale relevante.
Pentru domeniul relaţiilor internaţionale, ANR a stabilit ca obiectiv prioritar promovarea Autorităţii Navale Române ca autoritate maritimă puternică şi garant al unor servicii de siguranţă maritimă de calitate prin:
• actualizarea permanentă a informaţiilor în cadrul sistemului GISIS (Global Integrated Shipping Information System) sistem administrat de Organizaţia Maritimă Internaţională;
• actualizarea permanentă a informaţiilor privind ANR în cadrul platformei „Pregătire şi Cooperare” (Training and Cooperation) administrate de Agenţia Europeană de Siguranţă Maritimă, EMSA;
• menţinerea relaţiilor de cooperare existente şi iniţierea de noi direcţii de cooperare cu instituţiile omoloage din domeniul transporturilor navale.

Proiecte derulate din fonduri europene

O altă componentă importantă de activitate a ANR o constituie asigurarea conformității cu prevederile și cerințele directivelor europene în domeniul său de activitate, prin implementarea a două proiecte cu finanțare europeană:

Proiectul ANNa

Autoritatea Navală Română a accesat fonduri europene prin Programul TEN-T, în cadrul consorţiului ANNA, pentru un proiect care vizează implementarea Directivei 2010/65/UE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor Ia sosirea şi/sau la plecarea din porturile maritime.
Această directivă prevede ca statele membre să accepte îndeplinirea formalităților de raportare în format electronic şi transmiterea acestora către autorităţi printr-o Interfaţă Electronică Unică.
La acest proiect au participat următoarele state: Belgia, Bulgaria, Cipru, Italia, Franţa, Grecia, Letonia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia şi Norvegia.
Obiectivul principal al proiectului ANNA a fost acela de a obţine un consens între ţările participante şi de a dezvolta măsuri de cooperare care urmează să fie puse în aplicare, pentru simplificarea şi armonizarea procedurilor de raportare, care să conducă la reducerea sarcinilor administrative prin :
• dezvoltarea unui cadru comun de implementare pentru Directiva UE 2010/65/EU pentru a se asigura interconectivitatea corespunzătoare la nivel european;
• elaborarea unor scenarii naţionale şi a unui mecanism de implementare la nivel naţional;
• interacţiunea şi implicarea administraţiilor şi instituţiilor private, în cazul în care este necesar, în conformitate cu Directiva 2010/65/EC;
• dezvoltarea unei strategii pentru perioada 2016 - 2020, privind conectarea diverselor interfeţe electronice unice privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea şi/sau la plecarea din porturile statelor membre la platformele logistice naţionale, care a fost inclusă în Master Plan - ul "Colaborare extinsă", (realizat în cadrul proiectului);
• facilitarea schimburilor comerciale.
În cadrul proiectului ANNA, ANR a dezvoltat aplicaţia software „Romanian maritime single window”, aflată în prezent în teste cu furnizorii de date (agenţi) şi cu autorităţile implicate în formalităţile de sosire/plecare a navelor.
ANR a utilizat, în cadrul acestui proiect, fonduri de aproximativ 430.000 Euro ( din care 50% fonduri europene TEN-T și 50% bugetul de stat).

Proiectul RIS COMEX

În contextul lansării apelului de cereri de proiecte în cadrul Programului de Finanțare Connecting Europe Facility (CEF), cu termen limită luna februarie 2016, ANR intenţionează să participe la proiectul RIS COMEX (RIS Corridor Management Execution) şi să depună o cerere de finanțare pentru realizarea acestuia.
Proiectul RIS COMEX, care se înscrie în cadrul mai larg al acţiunilor de implementare a Directivei 2005/44/EC (Directiva RIS), are ca obiective principale utilizarea transfrontalieră a serviciilor RIS și schimbul operativ de date RIS de-a lungul coridorului Rin-Main-Dunăre.
Proiectul RIS COMEX îşi propune să transpună în practică conceptele şi procedurile definite în proiectul CoRISMA (RIS Enabled European IWT Corridor Management), finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului TEN-T.
Participând la acest proiect, România va activa în cadrul unui consorţiu european, alături de Austria (iniţiator şi coordonator), Olanda (iniţiator şi coordonator), Belgia, Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria, Croația, Serbia și Slovacia. Având cel mai lung sector al Dunării, România se aşteaptă a fi un actor important în acest proiect, în absenţa căruia nu se poate realiza ideea de „coridor”.
Misiunea Proiectului RIS COMEX este aceea de a crește interesul în navigația interioară prin implementarea și operarea RIS la nivel de coridor de transport, prin asigurarea unui nivel de calitate ridicat și concentrarea pe următoarele obiective:
• reducerea barierelor administrative;
• eficiența navigației pe ape interioare;
• planificare optimizată în navigația pe ape interioare;
• reducerea timpilor de călătorie și a celor de așteptare.
La finalul proiectului, pe întregul coridor de transport vor exista servicii RIS unice (avize catre navigatori, raportare electronică a voiajelor etc.) şi posibilitatea planificării optime a voiajelor.
Perioada estimată pentru realizarea proiectului este 2016 – 2020. Bugetul aferent participării ANR, estimat pentru realizarea proiectului în perioada mai sus menţionată, este de aproximativ 2.000.000 Euro. În cadrul Programului de finanțare CEF, Uniunea Europeană acordă o cofinanțare de 50% din bugetul proiectului.

Proiectul Monitorizarea şi eficientizarea proceselor de lucru şi a fluxurilor de documente, atât la nivel central, cât şi la nivelul unităţilor teritoriale

Un alt proiect important implementat în cadrul ANR, în vederea întăririi capacității administrative instituționale și reducerii birocrației, este „Monitorizarea şi eficientizarea proceselor de lucru şi a fluxurilor de documente, atât la nivel central, cât şi la nivelul unităţilor teritoriale, păstrarea informației în condiții sigure și cu costuri optime”, în valoare totală de 8.792.809,00 lei, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Autoritatea Navală Română a finalizat implementarea proiectului în cursul anului 2015, urmând ca acesta să intre în funcțiune în primele luni ale acestui an.

Certificarea ANR în conformitate cu ISO 9001:2015

Pentru asigurarea furnizării unor servicii publice de calitate și îmbunătățirea continuă a calității acestor servicii, așa cum se cunoaște, Autoritatea Navală este certificată conform standardului ISO 9001:2008, cu o valabilitate a certificării până în luna noiembrie a acestui an.
Având în vedere intrarea în vigoare a noului standard de calitate ISO 9001 : 2015, în luna septembrie a anului anterior, instituția și-a stabilit ca obiectiv important al anului 2016 certificarea în concordanță cu noul standard.
jooble.org