Ședință de consiliu local pe 13 octombrie. Iată ordinea de zi(561)


Consiliul local al municipiului Constanţa se convoacă în şedinţă ordinară, marţi, 13 octombrie 2015, ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, după ce astăzi nu s-a întrunit forumul.

Iată orindea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2015;

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.09.2015;

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 196/2012 privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanţa pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanţa pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa pentru anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform Legii 114/1996” str. Zmeurei nr. 3, lot 2/3, din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construire blocuri de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform OUG 74/2007” str. Zmeurei nr. 3, lot 2/2, din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 184/2015 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa, aprobate prin HCL nr. 88/2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială şi care solicită subvenţii de la bugetul local, aprobată prin HCL nr. 184/2014;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2016 a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 33/2013 privind stabilirea comisiei pentru renegocierea chiriilor spaţiilor în care funcţionează Cluburile pentru pensionari;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul Rabla 2015”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 89/2015 privind statul de funcţii şi organigrama Muzeului de Artă Populară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului general al amplasamentelor necesare desfăşurării activităţilor cu caracter temporar pe domeniul public al muncipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău


20. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 120/2012;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 262/2014;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 260/2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică la nivelul municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de str. Avram Iancu, bloc L 101, bloc L99, sediul Alpha Bank, terenuri proprietate publică şi privată, iniţiator Nejloveanu Nicolae;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – pentru zona delimitată de str. Salcâmilor, str. Barbu Delavrancea, bl. Al. Lăpuşneanu, terenuri proprietate publică şi privată, iniţiator SC DDN Global SRL;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Crişana, str. Chiliei, str. Ion Vodă, iniţiator Tudose Măricel;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+4E, locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, bd. Mamaia nr. 23, iniţiator Bittar Ahmad;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de str. B.P. Haşdeu, aleea B.P. Haşdeu, str. Farului şi str. Ciocârliei, iniţiator Anefi Ersun;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – zona delimitată la sud de str. Sabinelor, la est de str. I.G. Duca, la vest de str. Avram Iancu, iniţiator Bara Dumitru;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 


31. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociaţiei Club de Volei Municipal Tomis Constanţa, în anul competiţional 2015-2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condiţiile legii, a sportivilor constănţeni care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale şi a antrenorilor principali care au contribuit la realizarea acestor performanţe;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali ai acestora, din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţia internaţională „Baku 2015 European Games”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie făcută de S.C. Imobilia Lease S.R.L. pentru bunul imobil sens giratoriu, situat pe DJ 156 intersecţie cu DN3AC;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie făcută de S.C. Kaufland S.R.L. pentru două suprafeţe de teren situate în municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 28-30;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.T.C. Constanţa asupra unor bunuri mobile din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanţa asupra unor imobile din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanţa în vederea preluării din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Constanţa şi în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a monumentului Mitropolitului Andrei Şaguna amplasat pe bd. Alexandru Lăpuşneanu nr.13;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

46. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

47. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.452/2004 privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanţa în vederea transmiterii unor imobile (terenuri+construcţii) din administrarea Consiliului local în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

48. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanţa asupra imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Nicolae Titulescu nr.13;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

49. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului (teren în suprafaţă de 1900 mp şi construcţie-cămin în suprafaţă de 706 mp), situat în bd. Mamaia nr. 284, Colegiului Tehnic Energetic Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 284, lot 4;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

51. Proiect de hotărâre privind declararea lunilor aprilie şi octombrie ca „Luna curăţeniei”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

52. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului I al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire imobil P+2-3E, spaţiu comercial şi servicii, teren proprietatea SC Sunlights Trade SRL;;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru amenajare restaurant existent P+ M şi extindere terasă, teren proprietatea SC Giorgio Fast SRL;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

55. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 98/2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
  
jooble.org