Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru următorii cinci ani, aprobat de Guvern(531)


Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării, document prin care se reglementează desfășurarea tuturor activităților de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate, precum și din vecinătatea ei. Planul de management cuprinde obiective și măsuri organizate într-un program de acțiuni planificate pentru următorii cinci ani și care vor constitui un instrument de lucru atât pentru Administrația Rezervației, cât și pentru toți deținătorii/administratorii de terenuri ori persoanele care doresc să desfășoare activități pe teritoriul Rezervației. Condițiile în care se vor desfășura principalele activități în perimetrul Rezervației sunt cuprinse în Regulamentul Biosferei Delta Dunării, aprobat prin același act normativ.

Pachetul de măsuri inclus în Hotărârea de Guvern adoptată astăzi are scopul de a contribui la menținerea cadrului fizico-geografic natural, protejarea și conservarea florei, faunei, ecosistemelor Rezervației Biosferei Delta Dunării, a diversității biologice și a resurselor naturale. De asemenea, măsurile urmăresc ca vizitarea în scop științific, educativ, recreativ și turistic să se facă în condiții de stabilitate ecologică, să prevină și să excludă orice formă de exploatare a resurselor naturale incompatibilă cu scopul pentru care a fost declarată Rezervația Biosferei Delta Dunării.

În Planul de management sunt menționate nouă teme generale, stabilite în urma unui proces complex de consultare publică cu specialiști din domeniul cercetării științifice, reprezentanți ai principalilor agenți economici, ai populației locale și ai instituțiilor cu activități și responsabilități în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării:

Ø Managementul protecției speciilor și habitatelor – Se are în vedere continuarea acțiunilor care să conducă la stoparea declinului biodiversității biologice, refacerea stării ecologice a ecosistemelor și reconstrucția ecologică a unor zone afectate de impactul antropic, inclusiv a incintelor îndiguite. De exemplu, una dintre acțiunile avute în vedere vizează continuarea reconstrucției ecologice a incintelor îndiguite începute prin includerea altor 13 încinte îndiguite și refacerea habitatelor forestiere naturale în amenajări silvice îndiguite ajunse la vârsta exploatării.
Ø Monitoring integrat – În cadrul Administrației Rezervației se desfășoară un program complex de monitorizare prin care se asigură cunoașterea evoluției ecosistemelor naturale și antropice și care susține deciziile de gestionare a Rezervației. Planul de management include precizări cu privire la continuarea implementării programului de monitoring integrat și îmbunătățirea infrastructurii pentru creșterea eficienței acestuia;
Ø Resurse naturale, utilizare durabilă – Va fi continuată și diversificată practica evaluării anuale a potențialului exploatabil pentru fiecare resursă naturală din această zonă și cea a cotelor de exploatare;
Ø Turismul și recreerea – Se are în vedere elaborarea unei strategii privind evaluarea potențialului turistic și cultural și măsurile de valorificare a acestuia, cunoscut fiind pericolul pe care îl poate contitui turismul neorganizat. Sunt urmărite două direcții: promovarea turismului tradițional local (prin diversificarea resursei peisagistice pentru odihnă și recreere, implementarea sistemelor de certificare ecoturistică pentru dezvoltarea ofertei ecoturistice etc) și managementul vizitatorilor din Rezervație (stabilirea și marcarea locurilor destinată campării, completarea marcării traseelor turistice, elaborarea unui ghid privind comportamentul vizitatorului Rezervației etc);
Ø Patrimoniul cultural – Acțiunile cuprinse în Planul de managemnet au scopul să sprijine dezvoltarea identității etno-culturale a populației locale de pe teritoriul Rezervației ca o soluție pentru diversificarea formelor de turism și implicarea comunităților locale în această activitate;
Ø Dezvoltarea comunităților, implicarea populației locale – Sunt avute în vedere măsuri pentru creșterea standardului de viață al populației și asigurarea accesului echitabil la resurse prin promovarea activităților economice care utilizează eficient și durabil resurse și servicii, îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare, transport, comunicații și de gestionare a deșeurilor;
Ø Conștientizare, informare și educare – Crearea unei baze de date publice pe Internet care să colecteze informațiile/sesizările/sugestiile referitoare la rezervație furnizate de societatea civilă; elaborarea de materiale de promovare a Rezervației și a unor coduri de conduită și de bune practici, completarea curriculelor școlare ale unităților de învățământ din perimetrul rezervației sau din zonele limitrofe cu activități de educație formală și non-formală adaptate cerințelor educației ecologice, organizarea de evenimente, elaborarea și publicarea unui atlas de plante acvatice, terestre și palustre etc;
Ø Cooperare transfrontalieră, cooperare internațională – Cooperarea transfrontalieră s-a dezvoltat, îndeosebi, în zona Deltei Dunării cu Ucraina și în zona Prutului inferior cu Republica Moldova. Pe plan internațional, se are în vedere dezvoltarea colaborării cu alte arii protejate în cadrul unor programe regionale europene (DeltaMed, Delta chiama Delta), participarea la activitatea unor organizații internaționale (Eurosite, Europarc) etc;
Ø Management eficient.
Aceste teme sunt concretizate în obiective de management, care vor fi operaționalizate prin acțiunile specifice din planul de acțiune, propuse să se realizeze în următorii cinci ani.

Planurile detaliate de acțiune se elaborează anual de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu aprobarea Consiliului Științific, având la bază prevederile Planului de management, însă luându-se în considerare și situația curentă, atât pe teritoriul rezervației, cât și în ceea ce privește resursele de management.

Pentru asigurarea protecției și conservării unor zone de habitat natural și a diversității biologice specifice, precum și pentru valorificarea resurselor naturale disponibile potrivit cerințelor de consum ale populației locale, în perimetrul Rezervației au fost delimitate zone strict protejate, zone tampon, zone de dezvoltare durabilă și zone de reconstrucție ecologică.

Planul de Management și Regulamentul Rezervației Biosferei Delta Dunării au fost elaborate de Administrația Rezervației, cu sprijinul Consiliului Consultativ de Administrare.

Responsabilitatea implementării Planului de management revine Administrației RBDD și se realizează prin acțiuni planificate în baza planurilor anuale de lucru. Consiliul Științific evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în Planul de management și prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, Academiei Române și Ministerului Mediului rapoarte privind constatări, propuneri și recomandări. 
jooble.org