Ultima zi pentru plata taxei de promovare a turismului(738)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa aminteşte contribuabililor că marţi, 02 iunie 2015, este ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei pentru promovarea turismului din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

Contribuabilii care dobândesc un imobil după termenul sus-menţionat au obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii obligaţiilor de plată în termen de 30 de zile de la achiziţionare.

Operatorii economici care încep desfăşurarea activităţilor economice sau cei ce obţin documentele de autorizare după data de 02 iunie 2015, au obligaţia să depună declaraţia în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau a obţinerii documentelor de autorizare.

În situaţia în care, pe parcursul anului fiscal, nu au intervenit modificări care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligaţia depunerii unei noi declaraţii anuale. În acest caz, declaraţia depusă în anul 2014 sau în anii precedenţi reprezintă titlu de creanţă al contribuabilului pentru calcularea taxei pentru anul 2015.

Menţionăm că neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.
jooble.org